Samorządy ostrzegają: Nasze dochody drastycznie spadają!

Dochody samorządów z podatku PIT będą w 2020 r. prawdopodobnie o 4 mld zł mniejsze niż w 2019 r. Samorządy mają też niższe wpływy z podatku CIT i z podatków lokalnych – ostrzega Związek Miast Polskich

ZMP oszacował stan finansów miast w I półroczu, czyli po kilku miesiącach pandemii koronawirusa. To ważne informacje, które zapewne będą miały wpływ na budżety oświaty w poszczególnych samorządach. Warto bowiem przypomnieć, że subwencja oświatowa finansuje jedynie ok. 65-70 proc. rzeczywistych kosztów funkcjonowania placówek edukacyjnych.

Związek Miast Polskich porównał dochody miast w pierwszym półroczu z dochodami, jakie osiągały w analogicznym okresie 2019 r. W czerwcu 2019 r. udziały w podatku od dochodów osobistych (PIT) wzrosły aż o 24 proc. w porównaniu z 2018 r. Natomiast w czerwcu 2020 r. udziały PIT spadły – i to aż o 6 proc.

„W całym pierwszym półroczu 2020 r. notujemy spadek o prawie 8 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2019, tymczasem w ubiegłym roku pierwsze półrocze przyniosło wzrost o ponad 11 proc. w stosunku do roku 2018” – policzył ZMP.

Można oszacować, że w skali całego kraju w 2020 r. wpływy z PIT będą niższe o ponad 4 mld zł. Dla porównania – w 2019 r. wpływy samorządów z tego podatku wzrosły o ponad 5 mld zł.

Jeśli chodzi o udział samorządów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), to „obserwujemy spore wahania w rozliczeniach miesięcznych – od chwilowych spadków do wzrostów, związanych ze zmianami w lokalnych gospodarkach”.

„Całe I półrocze przyniosło spadek o około 1,5 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy przed rokiem w tej samej grupie miast wystąpił wzrost aż o ponad 16 proc. w stosunku do I półrocza 2018 r.” – policzył Związek Miast Polskich.

Dochody własne samorządów też spadają. O ile w I półroczu 2019 r. wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 3 proc. (w stosunku do 2018 r.), to w roku bieżącym spadły o 1 proc. (w porównaniu z 2019 r.). Z kolei podatek od czynności cywilnoprawnych przyniósł o ponad 3 proc. wpływów mniej.

Poważne ubytki zaobserwowano też w dochodach z najmu i dzierżawy majątku komunalnego – o ponad 9 proc. O 35 proc. w I półroczu spadły wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych.

(PS, GN)