Samorządy rozliczą się z podwyżki

Sprawozdania z osiągania przez samorządy nauczycielskich średnich w 2019 mają uwzględnić podwyżkę od września br. MEN przygotowało w tej sprawie nowe przepisy

Ministerstwo edukacji chce zmienić rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego tak, aby sprawozdania te uwzględniały wrześniowe podwyżki w wysokości 9,6 proc.

Dlatego sporządzając sprawozdania za 2019 r. samorząd będzie musiał w okresie wrzesień-grudzień br. podczas obliczania średniego wynagrodzenie zwiększyć je o 9,6 proc.

Także średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli zostanie ustalona odrębnie dla okresów: od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. i 1 września-31 grudnia 2019 r.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia znalazł się też nowy wzór formularza sprawozdania za 2019 r.

Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w terminie do 20 stycznia każdego roku samorządy przeprowadzają analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeżeli z analizy wynika, że dany samorząd nie osiągnął wymaganych prawem średnich wynagrodzeń, to najpóźniej do 31 stycznia danego roku musi wypłacić nauczycielom dodatek uzupełniający.

Najpóźniej do 10 lutego każdego roku samorząd musi sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. A w terminie 7 dni od sporządzenia sprawozdania powinien przedłożyć ten dokument regionalnej izbie obrachunkowej, radzie gminy, radzie powiatu lub sejmikowi, a także dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym. Regionalne izby obrachunkowe mają obowiązek kontroli osiągnięcia przez poszczególne samorządy wysokości średnich wynagrodzeń.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(PS, GN)