Sejm przyjął tarczę antykryzysową 4.0. A w niej rozwiązania dotykające pracowników oświaty

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 samorząd będzie mógł m.in. przenosić pracowników oświaty do pracy w innych instytucjach. Wczoraj w nocy Sejm przegłosował przygotowaną przez rząd ustawę

Chodzi o ustawę z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarczę antykryzysową 4.0). Za ustawą głosowało 228 posłów (głównie z PiS), 228 było przeciw (KO i Lewica), a 38 wstrzymało się od głosu (PSL-Kukiz’15).

Wyniki głosowania – TUTAJ

Według przygotowanej przez ZNP analizy, nauczycieli i innych pracowników oświaty może dotknąć art. 65 pkt. 2 tarczy, który do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodaje art. 3a.

Czemu? “W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, może polecić kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości” – czytamy w analizie Związku.

“Powyższe regulacje dotyczą pracowników niepedagogicznych, jak również nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” – podkreślono w analizie.

Przeniesienie musi się jednak odbywać na określonych warunkach:
* pracownika można przenieść na czas określony do 3 miesięcy
* w okresie przeniesienia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego
* praca musi być zgodna z kwalifikacjami pracownika
* przeniesienie pracownika nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym.
* przeniesienia pracownika do pracy w innej jednostce nie można dokonać bez zgody pracownika – w przypadku kobiety w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia 4. roku życia lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu.

Natomiast pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych może dotknąć art. 65 pkt. 11 tarczy, który do wspomnianej wyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (…) dodał art. 15 gc.

Przepis ten mówi o udzielaniu pracownikom urlopu wypoczynkowego. “W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu” – czytamy w analizie.

Komunikat ZNP w tej sprawie dostępny jest TUTAJ.

(PS, GN)