Sejm zmienił Kartę Nauczyciela

Posłowie wczoraj w nocy przyjęli pakiet zmian w Karcie Nauczyciela, które będą podstawą m.in. do wypłaty nauczycielom wrześniowej podwyżki

Ustawę poparło 420 posłów (ze wszystkich klubów), tylko 11 było przeciw (głównie z Kukiz’15), a 2 wstrzymało się od głosu.

W najbliższych dniach nowelizacja Karty trafi do Senatu, który zajmie się nią prawdopodobnie na posiedzeniu zaplanowanym na 10-12 lipca br. Szczegółowe wyniki głosowania są dostępne TUTAJ

Co można znaleźć w projekcie? M.in.:
* Przepis mówiący, że od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r. „Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Według autorów dokumentu od 1 września br. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie (wszystkie kwoty brutto):
stażysty – 2782 zł (244 zł więcej niż obecnie)
kontraktowego – 2862 zł (251 zł więcej)
mianowanego – 3250 zł (285 zł więcej)
dyplomowanego – 3817 zł (334 zł więcej)
* ustalenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł (od 1 września 2019 r.)
* wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty „na start” w wysokości 1000 zł (niestety nie wiadomo, czy brutto, czy netto). Świadczenie będzie wypłacane w terminie do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż (ta zmiana też wejdzie w życie 1.09.2019 r.). Przypomnijmy, że 1 września 2018 r. nauczyciele kontraktowi stracili dodatek na zagospodarowanie w wysokości średnio ok. 4300 zł
* likwidacja dodatku dla wyróżniających się nauczycieli (dodatek ten miał być wypłacany od 2022 r., a w szczątkowej wysokości – od września 2020 r.)
* wprowadzenie dotacji dla samorządów na zatrudnienie doradców metodycznych

Co jeszcze się zmieni?
* Ocena pracy ma zostać oddzielona od awansu zawodowego. Podczas awansu oceniany będzie tylko dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.
* Zniknąć mają kryteria oceny pracy nauczycieli oraz obligatoryjność dokonywania oceny pracy nauczycieli – po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu, po zakończeniu dodatkowego stażu i co 5 lat pracy w szkole. Zgodnie z projektem, oceny pracy nauczyciela może się odbyć w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego. Praca nauczyciela zostanie oceniona z inicjatywy dyrektora lub na wniosek nauczyciela, kuratora, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców.
* Co się pojawi w miejsce kryteriów? Autorzy projektu chcą się odwołać do tego, co już jest w Karcie Nauczyciela. Od 1 września 2019 r. ocena pracy ma dotyczyć stopnia realizacji obowiązków z art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela a także art. 5 ustawy – Prawo oświatowe. W artykule szóstym Karta w pięciu punktach wymienia obowiązki nauczyciela – rzetelne wykonywania powierzonych zadań, wspieranie uczniów w rozwoju, dążenie do własnego rozwoju osobistego, doskonalenie zawodowe, kształcenie i wychowywanie młodzieży „w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka” oraz dbanie o kształtowanie odpowiednich postaw uczniów. Artykuł 42 ust. KN mówi z kolei o tym, co się składa na czas pracy nauczyciela. I z realizacji tych właśnie godzin nauczyciel będzie rozliczany w czasie oceny. Artykuł piąty Prawa oświatowego zobowiązuje z kolei nauczyciela do tego, by w swojej pracy kierował się „dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.
* Dyrektor ma być oceniany z tego, jak realizuje swoje obowiązki zapisane w art. 6 i 7 Karty oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 Prawa oświatowego.
* Ostatecznie pozostawiono czterostopniową skalę oceny nauczyciela – wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą i negatywną (początkowo posłowie PiS chcieli w projekcie wyrzucić ocenę bardzo dobrą).
* Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wróci w stare koleiny – znów będzie to średnio ok. 10 lat, a nie 15, jak chciała Zalewska. Okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu ma stopień nauczyciela mianowanego ma zostać skrócony do 2 lat (z obecnych 3 lat) a nauczyciela dyplomowanego – do 1 roku (z obecnych 4 lat).
* Staż na stopień nauczyciela kontraktowego skróci się do 9 miesięcy, a szkoła podpisze ze stażystą umowę na rok szkolny. Uwaga! Nauczyciele stażyści, który rozpoczęli staż 1 września 2018 r. zakończą go po 12 miesiącach. W ten sposób państwo zaoszczędzi, bo nie będzie musiało wypłacić im dodatku „na start” w wysokości 1000 zł.
* Aby awansować na kolejny stopień, nauczyciel będzie musiał mieć odpowiednie kwalifikacje i odbyć staż. Od nauczyciela stażysty nie będzie już się oczekiwało, że zda egzamin – wystarczy uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie (w skład komisji wejdzie dyrektor lub wicedyrektor, przewodniczący zespołu nauczycieli i opiekun stażu). Od kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją (podobnie jak dziś), a mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego i przeprowadzonej rozmowie.

(PS, GN)