Skandaliczny pomysł! Chcą zakazać nauczycielom strajku? Do Sejmu trafiła petycja

Pojawiały się już pogłoski, że PiS może próbować tak zmienić prawo oświatowe by odebrać nauczycielom prawo do strajku. Czy to tylko plotki?

Do Sejmu trafiła petycja w tej sprawie. Autor? Anonimowy… „Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki” – taka nazwę nosi dokument, który wpłynął do Sejmu. Nadano mu już numer BKSP-145-531/19 i skierowano do sejmowej Komisji ds. Petycji.

Autor petycji (chce pozostać anonimowy) chce wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki.

„W mojej opinii, strajk, który powoduje brak możliwości opieki oraz nauki, a tym bardziej brak możliwości przeprowadzenia obowiązkowych egzaminów, stoi w sprzeczności z art. 70 Konstytucji RP” – napisał autor petycji w uzasadnieniu wniosku, który pojawił się na stronie internetowej Sejmu.

Dlatego – jak twierdzi – posłowie powinni rozważyć możliwość wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących organizowania i przeprowadzania strajków.

– W interesie publicznym, a w szczególności w interesie uczniów, wnoszę o zmianę art. 19. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w taki sposób, aby wyłączyć prawo do strajku w odniesieniu do pracowników oświaty, jeśli miałoby to spowodować naruszenie prawa uczniów do opieki i nauki. Wnoszę o szczególne uwzględnienie zakazu strajku, jeśli miałoby to naruszyć przebieg obowiązkowych egzaminów – zaznacza autor petycji.

Gdyby doszło do postulowanej przez niego zmiany prawa nauczyciele mieliby status podobny do tego, jaki obecnie obowiązuje w przypadku policjantów czy funkcjonariuszy służby więziennej, którzy niezadowolenie mogą artykułować jedynie poprzez inny tryb wykonywania swojej pracy, np. niewystawianie mandatów.

Prawo do strajku jest zapisane w Konstytucji. Art 58 mówi, że „związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie”. Władza może go ograniczać jedynie w trosce o dobro publiczne.

Wkrótce petycją zajmie się sejmowa komisja ds. petycji. Do uchwalenia ewentualnych zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest oczywiście daleka droga. Ale może to być kolejny, poręczny straszak wobec protestujących nauczycieli.

(JK, GN)

***

Spór zbiorowy i strajk. Przypominamy!

Prawo do strajku jest zagwarantowane w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego:

>> Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. (ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, art. 1);

>> Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej (ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, art. 15);

>> Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, zwłaszcza w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. (Konstytucja RP art. 59 ust. 2)

>> Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. (…) (Konstytucja RP art. 59 ust. 3);

>> Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, mają, zgodnie z prawem wspólnotowym oraz ustawami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz w przypadkach konfliktu interesów, do podejmowania działań zbiorowych w obronie swoich interesów, w tym akcji strajkowej. (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 28 – Prawo do rokowań)

>> Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się: (…) zapewnić prawo do strajku, pod warunkiem że będzie ono wykonywane zgodnie z ustawodawstwem danego kraju. (Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, ratyfikowany przez Polskę w 1977 r., art. 8 ust. 1d);

>> Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego stowarzyszania się, łącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów. (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ratyfikowana przez Polskę w 1993 r., art. 11 ust. 1)