„Sportowe talenty” w podstawie programowej

Testy sprawnościowe uczniów w ramach „Sportowych talentów” realizowane będą wiosną każdego roku, a nauczyciele WF nie powinni wystawiać za nie ocen – tak zakłada zmieniona podstawa programowa wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia „w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne”.

Nowelizacja wprowadza w życie przepisy zmienionej niedawno przez parlament ustawy o zdrowiu publicznym. Do ustawy wpisano kontrowersyjny program „Sportowe talenty” forsowany przez Ministerstwo Sportu. Zakłada on zbieranie w specjalnej bazie danych szczegółowych informacji na temat sprawności i zdrowia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym m.in. o masie ciała, wzroście i wynikach testów sprawnościowych.

MEiN: Będą testy sprawnościowe na lekcjach WF-u. Zmiany w podstawie programowej trafiły do ponownych konsultacji

Dostęp do danych ma mieć szkoła oraz kluby sportowe i związki sportowe. W teorii, baza danych ma się przyczynić do wyławiania talentów sportowych – zainteresowany danym uczniem klub poinformuje o tym szkołę, a szkoła przekaże ofertę rodzicom dziecka. Nauczyciele WF ostrzegali jednak (także na łamach „Głosu”), że ministerialna baza danych jest niepotrzebna, trenerzy mają wiedzę na temat osiągnięć sportowych uczniów, a cały pomysł może jedynie zniechęcić młodzież do uprawiania sportu oraz spotęgować plagę zwolnień lekarskich z WF-u.

Ustawa nałoży na nauczycieli WF dodatkowe obowiązki, w tym konieczność przeprowadzania raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie testów sprawnościowych.

Zgodnie z nową podstawą programową, w okresie od marca do kwietnia w każdej klasie IV-VIII i w klasach w szkołach ponadpodstawowych nauczyciele WF będą musieli przeprowadzić testy sprawnościowe obejmujące:
1) bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
2) 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
3) podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych
całego ciała;
4) skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Nauczyciele nie powinni jednak przy okazji testów sprawnościowych wystawiać uczniom ocen.

„Zwraca się uwagę na rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie. Pomiary sprawności fizycznej nie mogą być kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, lecz powinny być wykorzystywane do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju” – czytamy w podstawie.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)