Stypendium Prezesa Rady Ministrów pójdzie w górę

Rząd chce podwyższyć stypendium, jakie otrzymują uczniowie od Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. Na ile będą mogli liczyć młodzi ludzie od nowego roku szkolnego?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół, w których naukach umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Na stypendium może liczyć uczeń, którzy otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów to 300 zł miesięcznie.

Ponieważ wysokość stypendium nie zmieniła się od 2019 r., a w tym czasie inflacja poszła mocno w górę, rząd planuje zwiększenie kwoty przewidzianej dla najzdolniejszych uczniów.

Zgodnie z przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia, kwota stypendium podniesiona zostanie z 300 do 500 zł miesięcznie.

Podwyższone stypendium wypłacane będzie od roku szkolnego 2023/2024.

(PS, GN)