Świadectwa już nie wypełnisz ręcznie

Świadectw szkolnych nie będzie już można wypełniać ręcznie. Zmienią się nazwy świadectw oraz wzory tych dokumentów. Tak zakłada projekt MEiN nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Świadectwa szkolne trzeba dostosować m.in. do nowych przepisów o dokumentach publicznych oraz obowiązujących zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Dlatego ministerstwo edukacji opisało szczegółowo reguły odnoszące się do oznaczenia indywidualnego świadectw i innych druków. W przepisach zostały określone poszczególne dokumenty zawierające oznaczenie indywidualne, określono miejsce jego nanoszenia na blankiecie danego dokumentu, podmiot, który jest obowiązany do naniesienia oznaczenia indywidualnego, a także określono elementy składowe oznaczenia indywidualnego danego dokumentu.

Szereg dokumentów otrzymało też nowe nazwy.

Ponadto dostosowano wzory świadectw do nowych przepisów o zabezpieczeniu dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Zgodnie z nimi, dane personalne lub identyfikacyjne muszą być nanoszone „w sposób trwały zintegrowany z podłożem”, co wyklucza możliwość wypełniania świadectw ukończenia szkoły pismem ręcznym.

Co jeszcze znalazło się w rozporządzeniu?

>> dwa formaty blankietów dla poddruków duplikatów świadectw szkolnych: format A4 dwustronny i A4 czterostronny. Wprowadzenie formatu czterostronicowego ma ułatwić szkołom wydawanie duplikatów tych dokumentów, które również są czterostronicowe: świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia technikum;

>> zmiany we wzorach świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, polegającą na uwzględnieniu we wzorze jednej wolnej pozycji nad przedmiotem historia na wpisanie realizowanego przez ucznia jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka lub język łaciński i kultura antyczna.

„Dotychczas wszystkie te przedmioty były uwzględnione we wzorach ww. dokumentów, pomimo tego, że uczeń na danym etapie kształcenia realizował tylko jeden z nich, a w przypadku pozostałych przedmiotów, które nie były przez ucznia realizowane konieczne było wstawianie poziomej kreski” – wyjaśniło ministerstwo;

>> możliwość wydawania suplementu odpowiednio do dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tzw. zawodzie eksperymentalnym;

>> słuchacze szkoły policealnej, którzy w danym roku otrzymali certyfikat w zakresie ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, będą mogli uzyskać dyplom zawodowy na podstawie przekazywanego przez dyrektora tej szkoły do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu słuchaczy w danym roku szkolnym. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie druków dyrektor szkoły policealnej przekazywał do okręgowej komisji egzaminacyjnej wyłącznie wykaz absolwentów w danym roku szkolnym, natomiast osoby, które zdały egzamin zawodowy a nie ukończyły szkoły policealnej musiały występować do okręgowej komisji egzaminacyjnej z odrębnym wnioskiem o wydanie dyplomu zawodowego;

>> we wzorze świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia (wzory nr 23–26, 40 i 51 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie druków) dodano przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

(PS, GN)