Szkoły i samorządy sprawdzą, czy dzieci z Ukrainy realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Szkoły mają otrzymać dodatkowe pieniądze na m.in. zapewnienie podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy. Dyrektorzy oraz samorządy otrzymają ponadto narzędzia umożliwiające im sprawdzenie, czy m.in. uczniowie z Ukrainy spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Takie rozwiązania możemy znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt zakłada m.in. wydłużenie wsparcia dla samorządów w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami z Ukrainy. Samorządy otrzymają na ten cel pomoc także w 2023 r.

Z utworzonego po wybuchu wojny w Ukrainie Funduszu Pomocy sfinansowane zostaną też podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniom ukraińskim kształcącym się w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

„Wyłonienie z Funduszu Pomocy środków na ww. cel jest niezbędne z uwagi na obserwowaną dynamiczną sytuację w szkołach w polskim systemie oświaty, w których coraz więcej uczy się uczniów z Ukrainy (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Obserwuje się także znaczące migracje tych uczniów między szkołami, co de facto wpływa na konieczność zapewnienia im w nowej szkole podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Na ten cel przewidziano jeszcze w 2022 r. 42,5 mln zł. To pozwoli wyposażyć w podręczniki i ćwiczenia ok. 131 tys. uczniów z Ukrainy. MSWiA spodziewa się, że w 2023 r. uczniów tych może być jeszcze więcej. Ministerstwo oszacowało, że w roku szkolnym 2023/2024 do szkół podstawowych może trafić ok. 150 tys. uczniów z Ukrainy.

Ustawa ma też pomóc dyrektorom szkół oraz samorządom w kontroli spełniania przez dzieci – w tym dzieci z Ukrainy – obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dlatego szkoły oraz samorządy będą mogły pozyskiwać z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej informacje o uczniach podlegających takiemu obowiązkowi (dzięki wpisaniu ich do systemu PESEL).

„Proponowane przepisy znacznie ułatwią dyrektorom szkół i gminom kontrolowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Ułatwienie w tym zakresie pozwoli na podjęcie szybszej reakcji w sytuacji braku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, a więc potencjalnie zagrożenia dobra dziecka. Zmiana dotyczy wszystkich uczniów w polskim systemie oświaty, w tym także uczniów z Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., których weryfikacja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest bardziej wymagająca odpowiednio dla dyrektora szkoły podstawowej lub gminy” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Przepis ten ma wejść w życie 1 kwietnia 2023 r.

Nowe rozwiązania zakładają też finansowanie kształcenia dorosłych obywateli Ukrainy na warunkach dotyczących obywateli polskich w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

(PS, GN)