Szkoły nie pracują. Jakie wynagrodzenie należy się nauczycielowi?

Zgodnie z decyzją ministra edukacji, do 25 marca br. przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe nie będą pracowały. Nauczycielom należy się w tym czasie pełne wynagrodzenie

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Do piątku przedszkola, szkoły i inne placówki mają prowadzić tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zorganizować opieki. Od poniedziałku wszystkie placówki będą natomiast zamknięte.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: * poradni psychologiczno-pedagogicznych;
* specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
* młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
* przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
* szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
* szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

„Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów” – czytamy w komunikacie MEN.

Ministerstwo rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
* dziennik elektroniczny;
* strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
* mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie MEN epodreczniki.pl specjaliści udostępnili e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

– Nauczycielowi pozostającemu w gotowości do pracy należy się całe wynagrodzenie – oświadczył minister edukacji Dariusz Piontkowski.

– Nauczyciele, zgodnie z Kodeksem pracy, będą w gotowości do pracy. Natomiast nie będziemy od nich wymagali, by przychodzili do szkoły. Będziemy apelowali o to, aby także zapewnili uczniom pewne możliwości kształcenia. Nie może to być kształcenie systematyczne obejmujące całą młodzież, bo nie każde dziecko ma dostęp do internetu, ale nauczyciele, korzystając choćby z platformy epodreczniki.pl, na której znajduje się bardzo dużo materiałów dydaktycznych, mogą proponować uczniom zdalnie e-learningowe zajęcia powtarzające materiał. Przypomnijmy, że ósmoklasiści i maturzyści za kilka miesięcy przystąpią do egzaminów. Warto zrobić powtórkę i odpowiednio wykorzystać te 2 tygodnie – mówił szef MEN.

Zaapelował też do rodziców i uczniom: – Nie traktujcie tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii. To czas, który ma zabezpieczyć waszych bliskich przed ewentualnym zarażeniem. Wykorzystajcie ten czas jako szansę na pogłębienie swojej wiedzy w tych dziedzinach, które was szczególnie interesują. Wasi wychowawcy, nauczyciele na pewno wam w tym pomogą.

– Nie ma potrzeby zmian w kalendarzu obecnego roku szkolnego – poinformował minister edukacji. Jego zdaniem, nawet przy dwutygodniowej przerwie podstawa programowa może zostać zrealizowana.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował materiał na temat wynagrodzenia za czas przestoju w związku z zamknięciem szkół.

W Karcie Nauczyciela nie ma przepisów osobno regulujących to zagadnienie. Karta, a konkretnie – art. 91c ust. 1, odsyła do Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 81 § 1 k.p. pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. To oznacza, że nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w pełnej stawce.

Przypomnijmy, minimalna stawka dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynosi w przypadku:
* nauczyciela stażysty – 2782 zł brutto,
* nauczyciela kontraktowego – 2862 zł,
* nauczyciela mianowanego – 3250 zł,
* nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł,

Związek przypomniał, że w ramach wynagrodzenia za czas przestoju, o którym mowa w art. 81 § 1 k.p. nauczyciel uzyskuje prawo do:
* wynagrodzenia zasadniczego,
* dodatku stażowego,
* dodatku motywacyjnego,
* dodatku funkcyjnego
* dodatku wiejskiego.

„Wszystkie te składniki wynagrodzenia są określone stawką godzinową lub stawą miesięczną” – czytamy w stanowisku ZNP.

Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami, w czasie przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę (art. 81 § 3 k.p.). „Tak więc w ramach swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany realizować inne zajęcia wskazane przez pracodawcę” – czytamy w stanowisku ZNP.

Przypomnijmy też, że Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Zgodnie z art. 3 ustawy, „w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”.

(PS, GN)