Szkoły od czwartku zawieszają działalność – jest rozporządzenie MEN

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty jest równoznaczne z zamknięciem przedszkola i szkoły, o czym mówi tzw. specustawa w sprawie koronawirusa – tak zakłada MEN-owskie rozporządzenie ograniczające od jutra funkcjonowanie placówek oświatowych

Dziś późnym wieczorem ministerstwo edukacji opublikowało rozporządzenie zawieszające pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych między 12 a 25 marca br. Takie rozwiązanie zapowiedział rano premier Mateusz Morawiecki oraz minister edukacji Dariusz Piontkowski. Zgodnie jednak z tzw. specustawą dotyczącą koronawirusa, aby decyzja ta weszła w życie, niezbędne było wydanie specjalnego rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1) przedszkoli;
2) innych form wychowania przedszkolnego;
3) szkół wszystkich typów;
4) placówek oświatowo-wychowawczych;
5) placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
6) placówek artystycznych;
7) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
8) kolegiów pracowników służb społecznych.

Zawieszenie zajęć nie dotyczy natomiast:
1) przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
2) przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
3) szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Jednak rodzice dzieci uczęszczających:
* do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w tych ośrodkach
* na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci na te zajęcia a rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci na zajęcia organizowane w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Na czym polega czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty?

Zgodnie z rozporządzeniem, to zawieszenie „prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”.

Należy jednak pamiętać o ważnych zastrzeżeniach:
1) w dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;
2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;
3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Co z nauczycielskim wynagrodzeniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach?

Niestety rozporządzenie nie mówi nic o wynagrodzeniu, jakie w czasie zawieszenia zajęć należy się nauczycielom. W tej sytuacji należy się kierować przepisami Kodeksu pracy.

Ministerstwo edukacji opublikowało jednak odpowiedzi na niektóre zadawane przez nauczycieli pytania. Jedno z nich brzmiało:

„Czy zmieni się moje wynagrodzenie, jeśli szef zleci mi pracę zdalną?”

Odpowiedź MEN:

„Nie. Twoje wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy, ale wciąż pracujemy, dlatego należy się dotychczasowe wynagrodzenie”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS. GN)