UNICEF: Na świecie jest 240 mln dzieci z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich dostęp do edukacji jest wyzwaniem

Na świecie jest prawie 240 milionów dzieci z niepełnosprawnościami – informuje UNICEF w swoim najnowszym raporcie. Co dziesiąte nie ma zaspokojonych potrzeb w wielu sferach życia. Dostęp do opieki medycznej, edukacji czy ochrony jest wyzwaniem.

– Ten raport potwierdza naszą dotychczasową wiedzą: dzieci z niepełnosprawnościami mierzą się z wieloma złożonymi wyzwaniami w realizacji swoich praw – powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. – Od ograniczonego dostępu do edukacji po nieczytanie książek w domu – dzieci z niepełnosprawnościami są rzadziej uwzględniane lub słyszane niemal pod każdym względem. Zbyt często są po prostu pozostawiane w tyle.

Raport analizuje dostęp do edukacji, jako jeden z wiodących tematów. Mimo powszechnej zgody, co do znaczenia edukacji, dzieci z niepełnosprawnościami wciąż pozostają w tyle. Raport wskazuje, że dzieci, które mają trudności w komunikowaniu się i dbaniu o siebie, są najbardziej narażone na wypadnięcie z systemu edukacji. Najczęściej do szkoły nie chodzą też dzieci posiadające co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności. Jeśli wziąć pod uwagę stopień niepełnosprawności, to dysproporcje stają się jeszcze bardziej znaczące.

– Edukacja bez dyskryminacji nie może być postrzegana jako luksus. Zbyt długo dzieci z niepełnosprawnościami były wykluczane ze społeczeństwa. Żadne dziecko nie powinno być w ten sposób traktowane. Moje doświadczenia jako kobiety z niepełnosprawnością, potwierdzają to przekonanie – powiedziała 20-letnia Maria Alexandrowa, młoda aktywistka na rzecz edukacji włączającej z Bułgarii. – Żadne dziecko, szczególnie najbardziej narażone na skrzywdzenie, nie powinno samotnie walczyć o swoje podstawowe prawa. Potrzebujemy rządów państw, interesariuszy i organizacji pozarządowych w celu zapewnienia dzieciom z niepełnosprawnościami równego dostępu do edukacji.

Raport uwzględnia międzynarodowo porównywalne dane z 42 krajów. Obejmuje ponad 60 wskaźników dobrostanu dziecka – od odżywiania, zdrowia, i edukacji, po dostęp do wody i urządzeń sanitarnych, ochronę przed przemocą i wykorzystaniem. Wskaźniki zostały podzielone według rodzaju i stopnia trudności natury funkcjonalnej, płci dziecka, statusu ekonomicznego i kraju. Raport wskazuje na przeszkody, które utrudniają dzieciom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu swoich społeczności oraz wyjaśnia, w jaki sposób przekłada się to na negatywne skutki zdrowotne i społeczne.

W porównaniu z dziećmi pełnosprawnymi, u dzieci z niepełnosprawnościami obserwuje się:

>> 24 proc. mniejsze szanse na otrzymanie wczesnej rehabilitacji i opieki;

>> 42 proc.  mniejsze szanse na zdobycie podstawowych umiejętności czytania i liczenia;

>> 25 proc. większe ryzyko zaburzeń przyrostu masy ciała i o 34% wyższe ryzyko zahamowania wzrostu;

>> 53 proc. większe prawdopodobieństwo posiadania objawów infekcji dróg oddechowych;

>> 49 proc. większe prawdopodobieństwo, że nigdy nie uczęszczały do szkoły;

>> 51proc.  większe prawdopodobieństwo, że czują się nieszczęśliwe;

>> 41proc. większe prawdopodobieństwo, że czują się dyskryminowane;

>> 32 proc. większe prawdopodobieństwo, że doświadczyły dotkliwej kary cielesnej.

Doświadczenie niepełnosprawności jest jednak bardzo zróżnicowane. Autorzy raportu wyjaśniają, że spektrum zagrożeń i ich skutków dla dzieci z niepełnosprawnościami zależy od rodzaju niepełnosprawności, miejsca zamieszkania dziecka oraz usług, do jakich ma ono dostęp. Dlatego ogromne znaczenie ma opracowanie ukierunkowanych rozwiązań w celu rozpoznania i wyeliminowania nierówności.

(JK, GN)

Fot: wikimedia.org

UNICEF: W Polsce specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej potrzebuje aż 630 tys. dzieci