W Lesznie nauczyciele przedszkoli też dostaną dodatek 300 zł

W Lesznie nauczyciele szkół i przedszkoli dostaną identyczny dodatek za wychowawstwo!

– 5 września na XIII sesji Rady Miasta Leszna zmodyfikowano regulamin wynagradzania nauczycieli. Jednym z najważniejszych punktów w nowym regulaminie jest zapis o podniesieniu dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy i sprawowanie opieki nad oddziałem przedszkolnym do 300 zł. Co oznacza, że władze miasta przyjęły korzystną dla nauczycieli wychowania przedszkolnego interpretację i ustaliły równą wysokość dodatku dla nauczycieli szkół i przedszkoli – poinformował Piotr Gościniak, prezes Oddziału ZNP w Lesznie.

Zgodnie z podpisaną pod koniec sierpnia br. przez ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego nowelizacją rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, samorządy zostały zobowiązane do wypłaty nauczycielkom przedszkoli dodatku za wychowawstwo. W przeciwieństwie jednak do nauczycieli szkół, którym w zmienionej przed wakacjami Karcie Nauczyciela zagwarantowano minimalną stawkę tego dodatku na poziomie 300 zł, nauczycielki przedszkoli nie otrzymały gwarancji minimalnej wysokości dodatku. Obecnie to samorządy decydują o wysokości dodatku.

W Lesznie postanowiono, że dodatek w przedszkolach i szkołach wyniesie tyle samo – 300 zł.

Podczas ostatnich rozmów związków zawodowych z ministrem Piontkowskim ZNP domagał się uregulowania sytuacji nauczycielek przedszkoli i zagwarantowania im dodatków w tej samej wysokości, co pozostałym nauczycielom.

Piotr Gościniak przypomniał, że na temat zmian w dodatkach dla nauczycieli szkół i przedszkoli wypowiedziała się m.in. Anna Ostrowska, rzecznik MEN i stwierdziła, że „przepis art. 34a Karty nauczyciela określający minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy nie ma zastosowania do nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym”. – Niestety po raz kolejny ustawodawca stworzył problem prawny, który poróżnił nauczycieli i samorządy – podsumował prezes ZNP w Lesznie. Jednocześnie podziękował prezydentowi miasta Łukaszowi Borowiakowi oraz jego zastępcy Piotrowi Jóźwiakowi, a także całej Radzie Miasta za „konsensus tej w sprawie”.

(PS, GN)