Walka z biurokracją. MEiN rozesłało do dyrektorów szkół wykaz dokumentów, które są zbędne

MEIN przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa. Zostało ono w ubiegłym tygodniu rozesłane do dyrektorów szkół. Pod odpowiednim pismem podpisał się Jacek Banaś, dyrektor departamentu kształcenia ogólnego MEiN. To realizacja jednej z rekomendacji ZNP, choć Związek domagał się przygotowania listy dokumentów wymaganych prawem.

Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec 2019 roku specjalny Zespół ds. walki z biurokracją w szkole uzgodnił, że powstanie katalog dokumentów, które muszą być przygotowywane przez nauczycieli, dyrektorów, organy nadzorujące, a także organ prowadzący. Automatycznie miało być wiadomo, co jest zbędne. Zabiegał o to ZNP. Okazało się, że powstało zestawienie dokumentów, ale takich, które nie są wymagane. 

ZNP przeprowadził wcześniej badania ankietowe wśród nauczycieli dotyczące biurokracji w szkole. W badaniu wzięło udział 18 405 nauczycieli. Związek przesłał wyniki ankiety ZNP ówczesnemu ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu oraz przewodniczącemu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Efektem były prace grupy roboczej ds. odbiurokratyzowania pracy szkół.

Ministerstwo potwierdziło, że większość szkolnej biurokracji nie ma oparcia w prawie.  „Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa. Udostępniając ten materiał mamy nadzieję, że posłuży on pracownikom jednostek systemu oświaty do zweryfikowania potrzeby kontynuowania dotychczasowej praktyki nadmiernego „generowania” dokumentów” – czytamy m.in. w piśmie dyrektora Banasia. 

Poniżej zestawienie przykładowych dokumentów tworzonych w szkołach i placówkach (niewymaganych przepisami prawa):

1. Sprawozdania (cykliczne, np. comiesięczne) lub arkusze monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów (uwzględniających podstawę programową) 

2. Uzasadnienia do wyboru podręczników i programów  

3. Sprawozdania z ilościowej realizacji  godzin wynikających 

z ramowych planów nauczania 

4. Rozkłady materiałów 

5. Plany wynikowe 

6. Klasowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej (zdarzają się również plany pracy wychowawczej z poszczególnych poziomów klas) 

7. Sprawozdania z realizacji przyjętego klasowego planu pracy wychowawczo-profilaktycznej 

8. Sprawozdania wychowawców klas (śródroczne lub roczne) 

z podejmowanych działań z klasą 

9. „Cząstkowe” sprawozdania (np. co miesiąc, pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego, składane dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych działań nauczyciela

10. Wykaz szkoleń nauczyciela 

11. Raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (temat lekcji, data, klasy, liczba uczniów, zrzuty ekranów, zdjęcia z platform komunikacyjnych) 

12. Scenariusze/konspekty zajęć obserwowanych przez dyrektora 

13. Raporty z analizy wyników nauczania 

14. Sprawozdania wychowawcy klasy 

15. Teczki wychowawców klas często jest to powielanie dokumentacji pedagoga

16. Zeszyty zachowania uczniów 

17. Sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. wychowawcy, biblioteki, świetlicy szkolnej itp.) 

18. Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe) 

19. Programy i opisy zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań) dołączanie do dziennika zajęć szczegółowego programu i opisów prowadzonych zajęć (oprócz tematów)

20. Sprawozdania dotyczące realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań 

21. Diagnozy dotyczące różnorodnych obszarów działalności szkoły/placówki – tworzenie arkuszy ankiet, opracowywanie wyników ankietowania 

22. Sprawozdania dotyczące organizowanych imprez i uroczystości szkolnych, zadań dodatkowych nauczyciela,  konkursów, zawodów, projektów szkolnych itp. 

23. Dokumentacja dotycząca konkursów szkolnych 

24. Dziennik biblioteki 

25. Instrukcje przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (dot. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego) 

26. Diagnozy i analizy kompetencji i osiągnięć uczniów,

 często w rezultacie  tych diagnoz nie formułuje się wniosków lub formułuje się wnioski uogólnione bez wpływu na planowanie dalszych działań

27. Sprawozdania/raporty ze sprawdzianów „dyrektorskich”, testów kompetencji, badań diagnostycznych, próbnych egzaminów itp. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

28. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

29. Sprawozdania z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

30. Dublowanie w dokumentacji w zakresie organizacji kształcenia specjalnego informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w IPET-ach i ich modyfikacjach oraz w WOPFU-ach powielane są informacje zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

31. Teczki uczniów ograniczenie do prowadzenia indywidualnych teczek uczniów wyłącznie dla dzieci/uczniów  wskazanych w § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

32. Regulaminy dotyczące oceniania, np. przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceniania zachowania ucznia (punktowe, algorytmy, wzory służące do ustalania ocen zachowania), regulamin oceniania z zapisami dotyczącymi średniej ważonej) 

33. Regulaminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (np. instrukcja przygotowywania, organizacji i przebiegu przeprowadzania egzaminu maturalnego) 

34. Regulamin ucznia prawa i obowiązki ucznia (to powinny zostać określone w statucie nie w osobnym dokumencie)

35. Regulamin korzystania z biblioteki 

36. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela  

37. Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

38. Arkusze samooceny nauczyciela 

39. Karty ewaluacji pracy własnej nauczyciela 

40. Plany i/lub protokoły z zebrań wywiadówek i innych spotkań z rodzicami 

41. Zeszyty korespondencji z rodzicami 

42. Wzory oświadczeń rodziców o zapoznaniu z poszczególnymi dokumentami szkoły 

43. Sprawozdania dotyczące współpracy z rodzicami 

44. Sprawozdania dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym 

Inna sprawozdawczość nauczycieli

45. Sprawozdania opisujące wszystko, co nauczyciel robił w danym roku szkolnym, np. wycieczki, formy doskonalenia, plany na przyszłość itp. 

46. Sprawozdania wychowawców klas, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy 

47. Sprawozdania dotyczące pełnionych przez nauczycieli dodatkowych funkcji np. opiekuna samorządu, opiekuna wolontariatu 

48. Sprawozdania z przeprowadzanych konsultacji z uczniami 

49. Zestawienia i statystyki dotyczące oceniania i frekwencji uczniów informacje te zawarte są w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć

50. Cykliczne sprawozdania dotyczące spotkań i pracy zespołów nauczycielskich (miesięczne, kwartalne, półroczne) – przedmiotowych, zadaniowych, klasowych (nauczycieli uczących w danym oddziale)”

Więcej tutaj.

(JK, GN)

Walka z biurokracją – powstanie katalog dokumentów. Krzysztof Baszczyński: Będzie wiadomo, co jest zbędne

Ankieta ZNP. Biurokracja oczami nauczycieli

Poznaliśmy kolejny projekt Czarnka: Zamiast ewaluacji – kontrola ze strony kuratorium!