Waloryzacja w 2021 r. W górę pójdą renty, emerytury i „kompensówki”

Emerytury i renty wzrosną w 2021 r. o 3,84 proc. W górę pójdą automatycznie m.in. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Zgodnie z projektem, świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,84 proc. Z jednym zastrzeżeniem – podwyżka nie może być niższa niż 50 zł.

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, o taki sam wskaźnik – czyli wspomniane 3,84 proc. – pójdą w górę także coraz bardziej popularne “kompensówki”, czyli nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją rządu, najniższe świadczenia zostaną podwyższone do:
* 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
* 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
* w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,50 zł.
* w przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł.
* podwyższenie świadczeń przedemerytalnych polegać będzie na dodaniu do świadczenia przedemerytalnego kwoty 50 zł.
* do 2450 zł podwyższona będzie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
* do 1750 zł podwyższono miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
* kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, została podwyższona do 630,50 zł.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2021 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(PS, GN)