Ważne zmiany w „Aktywnej tablicy”. Szkoły kupią „zestawy dla nauczyciela”

Szkoły w ramach programu „Aktywna tablica” kupią sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji przez nauczycieli. Chodzi m.in. o laptopy, dodatkowe kamery internetowe, zestawy słuchawek i mikrofonów oraz narzędzia do terapii dzieci z niepełnosprawnościami

Rząd pokazał projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Planowane zmiany dotyczą wykorzystania funduszy programu do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zdalnych lekcji przez nauczycieli. Ich celem jest „udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły za granicą oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub
słabowidzących (SOSW) na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Rząd tłumaczy to „niepewną sytuacją epidemiczną” a także „występującymi w dalszym ciągu brakami w wyposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które obecnie są użytkowane przez uczniów i nauczycieli do realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Dlatego szkoły będą mogły w ramach programu sfinansować zakup m.in. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym
przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

„Dotychczas możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ich zakup dotyczyła wyłącznie Programu realizowanego w 2020 r. Jednak utrzymująca się sytuacja zagrożenia epidemicznego, wskutek której wprowadzono nauczanie na odległość lub nauczanie hybrydowe, będzie z pewnością zwiększała zakres zapotrzebowania na tego typu sprzęt, tym bardziej, że sprzęt zakupiony przez organy prowadzące szkoły lub w ramach dotychczas realizowanych programów i projektów rządowych jest już niejednokrotnie przestarzały (np. zakupiony w systemie sprzedaży poleasingowej) lub niedostosowany do nowoczesnych usług cyfrowych” – wyjaśnili autorzy projektu.

Z funduszy rządowych szkoły pokryją koszt zakupu „zestawów dla nauczyciela” umożliwiających prowadzenie zdalnych lekcji. Zestaw będzie się składał z następujących urządzeń:
* laptop,
* dodatkowa kamera internetowa,
* dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon,
* statyw,
* tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze

„Taki zestaw będzie stanowił wyposażenie szkoły, które umożliwi nauczycielom stworzenie wirtualnej przestrzeni kontaktów nie tylko między uczniami a uczniami i uczniami a nauczycielami, ale też między nauczycielami pracującymi w danej szkole” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Maksymalna wartość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela to 14 tys. zł.

Rozporządzenie ma ponadto zmienić wymagania dotyczące sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii kupowanych w ramach programu. Zrezygnowano m.in. z konieczności posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, które są wyrobami medycznymi. Pod warunkiem, że sprzęt ten spełnia normy PN-EN ISO 13485.

Zrezygnowano też z wymagania, które umożliwiało zakup jedynie sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed jego dostawą. „W 2020 r. doszło do ograniczenia sprzedaży specjalistycznych narzędzi na rzecz edukacji on-line. Pozostawienie tego wymagania mogło by jedynie pogłębiać problemy producentów, którzy mając gotowe produkty na 2020 r. nie mogli ich sprzedać do szkół. Zakres technologiczny sprzętu specjalistycznego nie wskazuje na jego starzenie się w sposób wymagający utrzymania tak restrykcyjnego wymagania” – wyjaśnili autorzy projektu.

Rząd chce też zmodyfikować warunki, jakie muszą spełniać szkoły, żeby otrzymać dofinansowanie. Obecnie szkoły powinny dysponować łączem internetowym o szybkości 30 Mb/s. W nowym rozporządzeniu wymóg ten podniesiono do 100 Mb/s.

Preferencje w ubieganiu się o wsparcie finansowe będą miały szkoły, które uczestniczyły w którymś z dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych:
* „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
* „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W pierwszej kolejności pieniądze mają też trafić do tych szkół, w których uczy się najwięcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Jednocześnie, istotne jest, aby dofinansowanie dedykowane szkołom podstawowym ogólnodostępnym, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trafiało w pierwszej kolejności do tych szkół, które wykazują największe potrzeby w tym zakresie ze względu na liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z powyższym we wniosku o udział w Programie szkoły i SOSW ubiegające się o udzielenie wsparcia finansowego będą wskazywały liczbę uczniów w szkole lub SOSW z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby te informacje mogły być uwzględnione w procedurze kwalifikacji szkół i SOSW do objęcia wsparciem finansowym” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Rząd zmienił harmonogram realizacji programu. W latach 2022-2024 termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wydłużono o 2 tygodnie – z 15 na 30 czerwca. Natomiast w 2021 r. termin kwalifikacji wniosków wydłużono z 15 czerwca do 27 sierpnia.

Szkoły objęte wsparciem finansowym będą składały swoim organom prowadzącym sprawozdania z realizacji programu w terminie do dnia 31 sierpnia (a nie jak dotychczas do dnia 15 czerwca).

Pomimo tak dużych zmian w programie, niestety kwota przewidziana na zakup sprzętu w latach 2020-2024 pozostała taka sama, jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. To 290 mln zł. Wkład własny samorządów to minimum 20 proc. W sumie więc koszt programu wyniesie ok. 360 mln zł. Rząd oszacował jednak, że program zostanie zrealizowany w 75 proc., czyli państwo i samorządy wydadzą ok. 270 mln zł.

Niestety nie poinformowano, z jakich powodów w kasie pozostaje niewykorzystana tak duża część zaplanowanych środków – 25 proc. budżetu. I to w sytuacji, gdy szkoły potrzebują pieniędzy na zakup sprzętu komputerowego.

(PS, GN)