Wsparcie dla potrzebujących nauczycieli

Strajkujący nauczyciele, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. ZNP opublikował wnioski dla osób, które takiej pomocy potrzebują

“Informujemy, że osoby będące jak i niebędące członkami ZNP, które brały udział w strajku i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości wsparcia finansowego. Nie ma jednak możliwości, aby tym wsparciem objąć wszystkich strajkujących ze względu na skalę: aby przyznać 500 tys. strajkującym zapomogę w wysokości 1000 zł potrzeba ponad 500 mln zł!” – poinformował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Członkowie ZNP będą mogli skorzystać z zapomogi właściwego oddziału ZNP lub – za jego pośrednictwem – od Zarządu Głównego ZNP. Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:
1. za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
3. złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

Więcej na ten temat – TUTAJ.

Jednocześnie uruchomione zostało specjalne konto, na które można wpłacać darowizny z przeznaczeniem na zapomogi dla członków ZNP (Odbiorca: Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa. Tytuł: Fundusz strajkowy, Numer rachunku (bank Pekao SA): 82 1240 6247 1111 0000 4976 6017)

Osoby nienależące do związku mogą natomiast skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego. 11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty. W chwili obecnej na koncie funduszu znajduje się ponad 8 mln zł. Podziału tych środków dokona Społeczny Komitet “Wspieram Nauczycieli”. Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:
1. przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych
2. strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
3. nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
4. znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Komitet opublikował “Regulamin_Społeczny Fundusz Strajkowy” oraz „Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego”. Wniosek należy złożyć w biurze oddziału ZNP dla danej szkoły, przedszkola lub innej placówce oświatowej. Oddział w ciągu 10 dni zaopiniuje wniosek i prześle go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP. Podziału środków dokona jednak Społeczny Komitet.

Cały czas można wspierać społeczny fundusz strajkowy dokonując tradycyjnej wpłaty na konto:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

lub na Facebooku, gdzie trwa zbiórka ogłoszona przez Halinę Bortnowską, filozofkę, publicystkę, wybitną działaczkę na rzecz praw człowieka.

(PS, GN)