XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczno-Fotograficzny „Natura Moich Okolic” – 2020

Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego organizuje XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczno-Fotograficzny „Natura moich okolic”. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy (czynni i emerytowani) placówek oświatowo-wychowawczych i naukowych z terenu całego kraju. Prace na konkurs można przesyłać do 30 marca br.

Tematyka prac konkursowych obejmuje wszelkie inspiracje pochodzące z przyrody i zagrożeń dla niej oraz ochrony środowiska.

Uczestnicy mogą zgłaszać w konkursie następujące prace:

>> prace plastyczne w liczbie od jednej do trzech sztuk (od formatu A-3 wzwyż) w technikach: rysunek, kolorowanka, malarstwo, wydzieranka, techniki mieszane,
itp. (do wyboru), grafika (format dowolny).

>> prace literackie w liczbie od jednego do trzech utworów – poezja, opowiadanie, reportaż
itp. w maszynopisie znormalizowanym do trzech stron.

>> prace fotograficzne w liczbie jedna sztuka lub cykl zdjęć do trzech sztuk, format technika i kolorystyka dowolna. Zdjęcia należy oprawić na papierze
lub kartonie o marginesie 5 cm.

Wszystkie prace muszą być opatrzone godłem. W osobnej kopercie powinno znajdować się imię i nazwisko autora, adres do korespondencji.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane w celach reklamy i w publikacjach.

Autorzy najlepszych prac w dziedzinie plastyki, literatury i fotografii zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

DK

***

Ważne informacje:

>> Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2020 r.

>> Prace należy wysyłać na adres: Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze, ul. Sikorskiego 15 d , 65-415 Zielona Góra, z dopiskiem „Konkurs”.

>> Kontakt (tel., faks): (68) 327-08-31, e-mail: bmania@znp.edu.pl

Patronat medialny nad konkursem sprawuje Głos Nauczycielski