Zadania rady pedagogicznej w okresie pandemii – poradnik ZNP

Jakie są zadania rady pedagogicznej w okresie pandemii? ZNP przygotował specjalny poradnik, który pomoże dyrektorom i nauczycielom poruszać się w skomplikowanych przepisach regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych w obecnej sytuacji epidemicznej

Związek opracował poradnik opisujący zadania rady pedagogicznej szkoły/placówki i jej członków w kontekście przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W materiale przypomniano m.in.:, że:
* w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół/placówek ze względu na Covid-19 (kształcenie na odległość lub hybrydowe) dyrektor szkoły może – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć;
* dyrektor ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz – w razie potrzeby – modyfikuje ten program.

Dyrektor szkoły w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ze względu na Covid-19 odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Musi tutaj jednak współpracować z nauczycielami. Dotyczy to m.in. rozpoznania potrzeb uczniów oraz możliwości korzystania przez nich ze sprzętu komputerowego oraz internetu. Dyrektor powinien też wraz z nauczycielami ustalić źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać, a także sposób weryfikacji tego, czy uczniowie rzeczywiście uczestniczą w zajęciach zdalnych.

(PS, GN)