Zasady organizacji olimpiad, konkursów i turniejów w pandemii. Zmiany w rozporządzeniu covidowym MEiN

MEiN przygotowało nowelizację przepisów dotyczącego m.in. olimpiad, konkursów i turniejów w czasie pandemii. Będzie możliwość zmiany terminów zawodów wiedzy w trakcie trwania roku szkolnego. Oprócz tego uczniowie i słuchacze będą mogli zaliczać praktyki zawodowe do końca sierpnia 2022 r. Takie rozwiązania wprowadza nowelizacja przepisów.

„Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 konieczne jest zapewnienie organizatorom możliwości zmian w regulaminach konkursów, turniejów i olimpiad. Organizator poprzez zmiany w regulaminie może zapewnić możliwość udziału w zawodach wiedzy uczniom w formie zdalnej, a także zmianę terminów poszczególnych zawodów w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych” – czytamy w komunikacie MEiN.

W rozporządzeniu wprowadzono możliwość:

>>zmiany regulaminów konkursów, olimpiad i turniejów w ciągu roku szkolnego 2021/2022 (analogiczne rozwiązanie jak w przypadku roku szkolnego 2020/2021);

>> w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną – zaliczenia do 31 sierpnia 2022 r. praktyk zawodowych uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia, również w przypadku gdy uczeń posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu oraz gdy zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także gdy realizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (§ 4 ust. 1a);

>> w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną – zaliczenia do dnia do 31 sierpnia 2022 r. słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie lub realizował działania w zakresie wolontariatu – tego doświadczenia lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego (§5 ust. 3).

MEiN podkreśla, że Praktyki zawodowe powinny odbywać się co do zasady w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawcy (stacjonarnie). 

„Jednakże w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje potrzeba zapewnienia możliwości zaliczenia praktyk zawodowych również w inny sposób (doświadczenie zawodowe, wolontariat, staż zawodowy), a także ich realizacji w innych formach (projekt edukacyjny lub wirtualne przedsiębiorstwo), tak aby zapewnić ciągłość kształcenia. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w przypadku zaliczenia słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej doświadczenia w danym zawodzie lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego” – wskazano. 

Rozporządzenie można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

MEiN zebrało terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022