ZNP: Po naszej interwencji prawo do zaszczepienia się mają wszyscy pracownicy oświaty

Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych mają prawo do zaszczepienia się w grupie priorytetowej – tak wynika z nowelizacji rozporządzenie „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” opublikowanego dziś w nocy w „Dzienniku Ustaw”

Rozporządzenie m.in. uzupełniło listę osób, którym przysługuje prawo do wcześniejszego zaszczepienia się na koronawirusa w ramach grupy I. W tej chwili szczepieni są nauczyciele w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy zatrudnieni w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

ZNP od początku ogłoszenia listy osób uprawnionych do zaszczepienia wskazywał, że należy do niej dołączyć także innych pracowników szkół i przedszkoli – osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych oraz obsługi. Wszystkie one bowiem codziennie mają styczność zarówno z osobami pracującymi w oświacie jak i dziećmi. Związek apelował do rządu o zweryfikowanie procedur.

Apele odniosły skutek! Zgodnie z rozporządzeniem, już wkrótce będą mogły zaszczepić się także „inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach”. Kluczowy dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty przepis brzmi więc następująco:

„10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne”.

To oznacza, że już wkrótce wszyscy pominięci w harmonogramie szczepień będą mogli się zgłosić do rejestracji.

Szczepienie produktem AstraZeneca jest bezpłatne i dobrowolne.

(PS, GN)