ZNP wyjaśnia czy nauczyciele muszą brać udział w organizacji i realizacji uroczystości, imprez lub wycieczek szkolnych

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy – przypomina Związek Nauczycielstwa Polskiego. Co oznacza, że ma on prawo do weekendów i przerw w pracy podczas wycieczek szkolnych. To kolejny etap akcji informacyjnej związku, który zachęca nauczycieli do strajku włoskiego.

„Jeżeli statut twojej szkoły i przyjęty plan pracy szkoły przewiduje realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych w formie np. wycieczek, organizacji uroczystości czy imprez szkolnych, to w ramach czterdziestogodzinnego czasu pracy powinieneś je realizować” – czytamy w komunikacie ZNP.

Związek przypomina, że katalog typów zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, organizowanych w danej szkole określa statut szkoły. Konkretny zestaw uroczystości, imprez i wycieczek realizowanych w danym roku szkolnym uchwala rada pedagogiczna w planie pracy szkoły.

Czy muszę brać udział w organizacji i realizacji uroczystości, imprez lub wycieczek szkolnych? Katalog typów zajęć…

Opublikowany przez ZNP Czwartek, 14 listopada 2019

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć co do zasady obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela).

W przypadku:

  • udziału w kilkudniowej wycieczce nauczyciel powinien mieć zagwarantowany 11-godzinny nieprzerwany dobowy odpoczynek (art. 132 §1 Kodeksu pracy),
  • wycieczki wielodniowej – jeżeli łączny czas pracy w tygodniu przekroczy normę 40 godzin – nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych (art. 151 §1 w zw. z art. 151 ¹ §2 Kodeksu pracy),
  • wycieczki (lub np. sprawowania opieki nad uczniami podczas konkursu, festynu szkolnego) realizowanej  w dniu wolnym od pracy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy (art. 42c ust. 3 KN), albo odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową (§10 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli …) .
  • Nauczyciel, któremu zlecono pracę w czasie wycieczek szkolnych i tzw. zielonych szkół powinien domagać się wydania delegacji służbowej.

(GN)

Cały komunikat można znaleźć tutaj.