ZNP: Wypłacanie wynagrodzenia za strajk jest dopuszczalne

Pracodawca może zawrzeć z organizacją związkową porozumienie kończące spór zbiorowy przyznając w nim strajkującym prawo do wynagrodzenia za czas strajku – przypomniał ZNP

Związek zareagował na stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która – powołując się na art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – stwierdziła, że nie jest dopuszczalne wypłacenie wynagrodzenia za okres strajku.

ZNP przypomniał, że zgodnie z prawem, pracodawca może zgodzić się na odstępstwa na korzyść pracownika – jak można przeczytać w art. 9 par 2 Kodeksu pracy, postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być dla pracowników mniej korzystne niż przepisy Kodeksu oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Dlatego “pracodawca może w drodze porozumienia opartego na ustawie rozszerzyć uprawnienia lub ograniczyć obowiązki pracownicze wynikające z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych (np. przyznać wynagrodzenie)”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 września 2013 r., porozumienia zbiorowe można zawierać na każdym etapie sporu, także w czasie lub na zakończenie strajku bądź akcji protestacyjnej – porozumienia te mają oparcie w ustawie w rozumieniu art. 9 par. 1 Kodeksu pracy.

Według ZNP, z orzeczeń Sądu Najwyższego wynika, iż “pracodawcy mogą zawierać również porozumienia zbiorowe nieoparte na ustawie, które mimo braku podstaw ustawowych do ich zawarcia także stanowią źródła prawa pracy”.

“W świetle powyższego nie może być wątpliwości, iż na gruncie prawa pracy pracodawca ma prawo zawrzeć z organizacją związkową porozumienie kończące spór zbiorowy, zgodnie z którym pracownicy uczestniczący w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych otrzymają wynagrodzenie za czas strajku. Porozumienie takie stanowi źródło prawa pracy i jest podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za czas strajku” – czytamy w stanowisku ZNP.

Więcej na ten temat – TUTAJ

(PS, GN)