Związek do rządzących: Konieczne pilne rozmowy o problemach oświaty i jej pracowników. ZNP oczekuje podniesienia pensji nauczycieli o 20 proc.!

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi w sprawie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników. Postulat ZNP to zwiększenie nie później niż od 1 września br. wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 20 proc. Związek wystąpił do Prezydenta RP o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną. W uchwale Zarządu Głównego ZNP czytamy, że W razie odmowy podjęcia rozmów przez rząd, realnym scenariuszem jest ogólnopolska akcja protestacyjna obejmująca wszelkie dopuszczone prawem działania.

Poniżej uchwała ZG ZNP dotycząca działań m.in. na rzecz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela – dokument publikujemy w całości.

***

Uchwała nr 10/2022 Zarządu Głównego ZNP z 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela

Mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń, jak również narastające problemy szkół i przedszkoli i innych jednostek systemu oświaty będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8 i 11 i ust. 2 Statutu ZNP postanawia:

§ 1

Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników, w tym zwiększenie nie później niż od dnia 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli, o co najmniej 20%.

§ 2

Zwrócić się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną tak, aby jak najszybciej rozwiązać najbardziej palące problemy systemu oświaty.

§ 3

Wezwać Ministra Edukacji i Nauki do przestrzegania postanowień § 3 pkt 1 porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2002 r. pomiędzy resortem edukacji a Zarządem Głównym ZNP w sprawie zasad współdziałania MEN ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie, w jakim zobowiązują one Ministra Edukacji i Nauki do współdziałania z ZNP w celu poprawy ekonomicznych i bytowych warunków życia pracowników oświaty.

§ 4

W razie odmowy podjęcia rozmów przez stronę rządową lub fiaska rozmów strony rządowej ze stroną społeczną upoważnić Prezydium Zarządu Głównego ZNP do:

1) zorganizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej mającej na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu oświaty,

2) zorganizowania i przeprowadzenia po dniu 31 sierpnia 2022 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej obejmującej wszelkie dopuszczone prawem działania, począwszy od oflagowania zakładów pracy, a skończywszy na wejściu w spór zbiorowy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP