Amnesty International zbiera podpisy pod petycją – manifestem w obronie polskiej szkoły

„Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec obywatelskiego projektu zmian w oświacie, tzw. Lex Czarnek 3.0. Planowane zmiany uderzają w polskie szkoły, naruszają prawa rodziców, dzieci i młodzieży, pogłębiają nierówności, utrudniają pracę nauczycieli i nauczycielek i obniżają jakość polskiej edukacji” – czytamy m.in. w petycji- manifeście Amnesty International, pod którym podpisało się do wtorkowego popołudnia ok. 5 tys. osób.

 „Jest to trzecia próba, po dwóch projektach poselskich, ograniczenia współpracy między organizacjami  społecznymi i szkołami. Proponowana regulacja zakazuje w szkołach podstawowych rzekomej seksualizacji, która – według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego – jest wartościowaniem innych przez pryzmat atrakcyjności seksualnej. Nie ma w Polsce organizacji, które miałyby na celu uprzedmiotowienie dzieci, nie ma więc przed czym ich chronić” – przypomina AI.

„W efekcie planowanych zmian polska szkoła zmieni się w szkołę kontroli, strachu, podejrzliwości i donosów. Uczennice i uczniów nauczy nietolerancji, oportunizmu i konformizmu, podetnie skrzydła zdolnym, wypchnie na margines potrzebujących wsparcia. Zniechęci do pracy nauczycielki i nauczycieli, którzy już – w obliczu zapowiedzianych zmian – odchodzą z zawodu” – czytamy.

Dlatego organizacja stanowczo sprzeciwia się zamiarom wprowadzenia szkodliwych zmian w prawie oświatowym, które zamiast przygotować naszą szkołę na wyzwania XXI wieku, w tym związane z napływem dzieci uchodźczych z zaatakowanej przez Rosję i ogarniętej wojną Ukrainy , pogłębią dotychczasowe problemy i niedobory polskiego szkolnictwa.

Amnesty International apeluje, by dzieci i młodzi ludzie mogli uczęszczać do szkoły, która:

ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO I SZACUNEK
Szkoły, w której wszyscy czują się bezpieczni. Która jest wolna od przemocy i dyskryminacji. Która w centrum uwagi stawia uczniów i uczennice. Uwzględnia ich potrzeby, dba o dobre relacje, szanuje i chroni godność i prawa każdego i każdej z nich.

JEST WSPÓLNYM DOBREM I CZĘŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY
Szkoły, w której samorząd lokalny oraz rodzice i opiekunowie mają realny wpływ na to, czego i jak uczone są ich dzieci. Współpracują z nauczycielami, nauczycielkami i dyrekcją w tworzeniu środowiska szkolnego wspierającego na co dzień rozwój i dobrostan młodych ludzi. Szkoły, która korzysta z lokalnych zasobów: ludzi, organizacji, tradycji, kultury i przyrody, dostrzega lokalne problemy (np. rynku pracy) i włącza młodych w myślenie o ich małej ojczyźnie.

UCZY SZACUNKU DLA RÓŻNORODNOŚCI
Szkoły, która nie równa wszystkich pod linijkę, ale dąży do wyrównania szans edukacyjnych i życiowych każdego dziecka. W której każdy i każda ma szansę otrzymania takiego wsparcia, jakiego potrzebuje i w taki sposób, który nie rani godności i uczuć. Szkoły, która uczy współżyć z innymi, niezależnie od ich odmienności i wyjątkowości. Która docenia i afirmuje bogactwo różnorodności.

PROMUJE OTWARTOŚĆ I PARTYCYPACJĘ OBYWATELSKĄ
Szkoły, która nie głosi jedynie słusznej wizji świata, ale promuje pluralizm opinii i poglądów. Jest otwarta na współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami i społecznością lokalną. W której dzieci uczą się demokracji, patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania poprzez działanie w samorządzie szkolnym, pracę wolontariacką, podejmowanie własnych inicjatyw oraz otwartą rozmowę o sprawach dotyczących klasy i szkoły, lokalnej społeczności, Polski, Europy i świata.

ROZWIJA WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I PRZYGOTOWUJE DO DOROSŁEGO ŻYCIA
Szkoły, w której zdobywa się kompetencje niezbędne w XXI wieku: przedmiotowe, cyfrowe, społeczno-obywatelskie. Która uczy krytycznego myślenia i mądrego korzystania z informacji, stawiania pytań i rozwiązywania problemów – samodzielnie i we współpracy z innymi. Szkoły kreatywności i wrażliwości społecznej. Kształcącej świadomych ludzi, różniących się między sobą postawami i życiowymi wyborami, ale działających razem z innymi dla wspólnego dobra, ufnych w swoje kompetencje i gotowych zmierzyć się z wyzwaniami zmieniającego się, złożonego i różnorodnego świata.

Pełna treść manifestu w obronie polskiej szkoły znajduje się tutaj

(GN)

Fot: AI Polska

Senat odrzucił lex Czarnek 3.0. Teraz nowelizacja prawa oświatowego wróci do Sejmu