Czy szkoła może grozić uczniom konsekwencjami za udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym? Interwencja RPO

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga uczniów jednego z liceów, którzy chcieli się dowiedzieć, czy dyrektor szkoły może im zakazać udziału w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Z treści skargi wynika bowiem, że spotkali się oni z ostrzeżeniem dyrektora, iż uczestnicy wydarzenia i jego organizatorzy poniosą surowe konsekwencje swych działań.

O Młodzieżowym Strajku Klimatycznym pisaliśmy m.in. tutaj:

Finał Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Manifestacje w dużych miastach

Dr Adam Bodnar wyraził zaniepokojenie możliwością zniechęcania młodych ludzi do działań obywatelskich. „RPO jest zaniepokojony możliwością zniechęcania młodych ludzi do działań obywatelskich. A udział uczniów w MSK mieści się w zakresie praw wynikających z Konstytucji i Konwencji o prawach dziecka” – czytamy w stanowisku biura Rzecznika.

RPO udzielił uczniom wyjaśnień na temat ich praw i wolności wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o prawach dziecka. Należą do nich prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów, prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolność pokojowych zgromadzeń.

Ponadto RPO podkreślił że kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, a także upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz sprzyjaniu jego wdrażaniu, jest celem systemu oświaty, określonym w ustawie Prawo oświatowe.

Rzecznik zwrócił się do dyrektora liceum o stanowisko w sprawie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: rpo.gov.pl