Darmowe podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach średnich

Od przyszłego roku szkolnego uczniowie z niepełnosprawnościami kształcący się w szkołach ponadpodstawowych otrzymają darmowe podręczniki. Obecnie wszyscy uczniowie mogą liczyć na bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe jedynie w szkołach podstawowych

Ministerstwo edukacji pracuje nad szczegółami „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025”.

„Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych jest elementem systemu działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, występujących ze względu na czynnik ekonomiczny” – czytamy w komunikacie MEiN.

Projekt zakłada, że w roku szkolnym 2023/2024 przyznana zostanie:
* pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych,
* pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

W kolejnych latach program będzie obejmował następne roczniki uczniów z niepełnosprawnościami kształcące się w szkołach ponadpodstawowych.

Program pozwoli na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

(PS, GN)