Do pracy w klasach I-III będzie można skierować każdego nauczyciela. Tak chce MEN

Gdy uczniowie klas I-III wrócą do szkół, zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w najmłodszych klasach będą mogli prowadzić praktycznie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej placówce. MEN opublikowało nowe rozporządzenie regulujące pracę szkół w okresie wychodzenia z pandemii

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z decyzją MEN i rządu, od 18 maja szkoły mają stopniowo wracać do stacjonarnej pracy. Jako pierwsi do swoich placówek wrócą najmłodsi uczniowie – już od 25 maja br. dyrektorzy powinni dostosować szkoły na przyjęcie uczniów klas I-III i wdrożyć specjalne wytyczne w tej sprawie.

Nie oznacza to jednak, że temat ten dotyczy jedynie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zgodnie z rozporządzeniem, do pracy z najmłodszymi uczniami mogą zostać skierowani praktycznie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej placówce. Mimo, że w swojej dotychczasowej karierze zawodowej mogli nigdy nie pracować z takimi uczniami.

„Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlic szkolnych” – czytamy w rozporządzeniu. Akapit dalej można jednak znaleźć ważne zastrzeżenie:

„Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo-wychowawczej mogą również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania”.

To oznacza, że obok nauczycieli świetlic, w pierwszej kolejności do pracy z uczniami klas I-III dyrektorzy oddelegują nauczycieli, którzy po 12 marca br. nie prowadzili kształcenia zdalnego i funkcjonowali na tzw. postojowym.

Z kolei zajęcia dydaktyczne w klasach I-III mają prowadzić nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz „inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach”.

Wszystko to ma się odbywać w ramach dotychczasowego pensum. Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze „nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela”.

To oznacza, że dyrektorzy będą musieli wypłacać nauczycielom nadgodziny!

Wszystko, co opisaliśmy powyżej nie oznacza, że nauczyciele zaangażowani w pracę w klasach I-III zostaną zwolnieni z prowadzenia zajęć na odległość. Nadal będą to robić, a sposób realizacji zdalnego kształcenia określi dyrektor.

„Dyrektor jednostki systemu oświaty, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć w przedszkolu albo zajęć, o których mowa w ust. 3–5 (czyli zajęć w klasach I-III – przyp.red.), na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, mając na uwadze, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia oraz zajęcia realizowane na terenie przedszkola lub szkoły nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” – czytamy w rozporządzeniu.

Czyli zarówno zajęcia w klasach I-III jak i zajęcia zdalne muszą się odbywać w ramach pensum.

To dyrektor będzie odpowiedzialny za ustalenie form realizacji podstawy programowej w klasach I-III. Dyrektor ustali też we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach.

Jak również odpowiadał będzie za organizację konsultacji dla uczniów z klas starszych – najpierw uczniów, którzy zdają w tym roku egzaminy, a potem pozostałych (od 25 maja br.). Dyrektor musi przy tym przestrzegać wytycznych sanitarnych GIS.

Rozporządzenie opisuje też sposób organizacji praktyk dla uczniów klas średnich. Od 25 maja br. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum – również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia.

Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże uczniowskie należy realizować z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra edukacji.

Kształcenie zawodowe teoretyczne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, tak jak dotychczas, będzie prowadzone w ramach kształcenia zdalnego.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

(PS, GN)