Dyrektor szkoły w Dobczycach zawieszona za udział uczniów w „Tour de Konstytucja”

Aleksandra Sutkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, której uczniowie wzięli udziału w jednej z akcji organizowanej w ramach „Tour de Konstytucja”, została zawieszona. „Uważamy, że decyzje podjęte w tej sprawie nie mają nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa, ani tym bardziej z dobrem uczniów” – podkreślili organizatorzy TdK

„Tour de Konstytucja” to akcja organizowana przez środowiska sędziowskie skupione w Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem projektu jest popularyzacja polskiej Konstytucji i praktyki ustrojowej obecnej ustawy zasadniczej, czyli wpisuje się on w cele systemu oświaty. Sędziowie, artyści, osoby publiczne jeżdżą od miejscowości do miejscowości, by rozmawiać z ich mieszkańcami na temat zmian w wymiarze sprawiedliwości, kondycji państwa prawa, reform w systemie prawnym.

W czerwcu br. „Tour de Konstytucja” zawitał do Dobczyc w woj. małopolskim, a na rynku, gdzie trwało spotkanie z mieszkańcami, pojawiła się grupa uczniów ze starszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach razem z nauczycielami. Młodzież otrzymała egzemplarze konstytucji, mogła też porozmawiać z sędziami.

Spotkanie młodzieży z sędziami wywołało reakcję u małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która oświadczyła, że „byliśmy świadkami absolutnego skandalu”, a „dzieci usłyszały już rzeczy, które nie są dostosowane do ich wieku”. – Moim zdaniem, jest to przestępstwo wobec bezpieczeństwa dzieci – ogłosiła Nowak. Kurator zapowiedziała też kontrolę w dobczyckiej podstawówce i zażądała zawieszenia dyrektora szkoły.

RPO tłumaczy kurator Nowak, dlaczego uczenie dzieci o Konstytucji jest zgodne z prawem

W oświadczeniu opublikowanym na stronie szkoły można było natomiast przeczytać: „8 czerwca 2021 r. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w ramach zajęć lekcyjnych w projekcie Tour de Konstytucja, który odbywał się na rynku w Dobczycach. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z Ustawą Zasadniczą miało charakter apolityczny i edukacyjny. Udziałem uczniów chcieliśmy uczcić 100. rocznicę uchwalenia pierwszej pełnej Konstytucji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Podczas spotkania dzieci otrzymały teksty konstytucji oraz flagi biało-czerwone. Wszystkim, którzy rozumieją obecność naszych uczniów w tym wydarzeniu, serdecznie dziękujemy za wsparcie i dobre słowo”. W obronie dyrektora szkoły oraz nauczycieli stanęli rodzice uczniów.

Wobec dyrektora szkoły Aleksandry Sutkowskiej wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Zgodnie ze zmienionymi niedawno przepisami dotyczącymi postępowań dyscyplinarnych, w takiej sytuacji nauczyciel może zostać zawieszony w obowiązkach. Jak mówi art. 85t ust. 2 Karty Nauczyciela, organ prowadzący zawiesza dyrektora, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego „dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Zawieszony dyrektor może się odwołać od tej decyzji do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, na co ma 14 dni.

Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje postanowienie o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji powinna uchylić decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego nie został uprawdopodobniony zarzut uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela.

Zawieszonej nauczycielki bronią tymczasem organizatorzy „Tour de Konstytucja”. Podkreślili, że przekazywane podczas akcji treści „są neutralne, propagujące szacunek do porządku prawnego i podkreślające doniosłość aktu prawnego jakim jest Konstytucja”. „Takie treści są już przekazywane dzieciom w przedszkolu i w najmłodszych klasach szkoły podstawowej” – czytamy w oświadczeniu fundacji.

Ich zdaniem, „nieuprawniony jest zarzut, jakoby Pani Aleksandra Sutkowska nie miała rozeznania jakie treści są przekazywane podczas naszych zgromadzeń, albowiem informacje te są powszechnie dostępne tak w mediach społecznościowych, jak i na stronie www.tourdekonstytucja.pl”.

Zdaniem organizatorów TdK, decyzja burmistrza jest bezpodstawna, a przepisy dyscyplinarne dotyczące nauczycieli dają mu furtkę do tego, by odmówić zawieszenia dyrektora szkoły. Przedstawiciele fundacji są przekonani, że „nawet wszczęcie postępowania nie obligowało Burmistrza do takiej decyzji. Brak jest również jakichkolwiek podstaw – w niniejszym stanie faktycznym – do przyjęcia takiego obowiązku” na podstawie odpowiednich przepisów Karty.

„Niestety decyzję Burmistrza, jak również sam wniosek rzecznika dyscyplinarnego, Rzecznika Praw Dziecka oraz małopolskiej kuratorki oświaty należy ocenić jako bezprawną, polityczną i krzywdzącą” – czytamy w stanowisku.

(PS, GN)