Edukacja w czasie pandemii. Co ZNP zrobił dla nauczycieli i pracowników oświaty? (kalendarium)

W sytuacji eskalacji zagrożenia epidemicznego Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny zwrócił się 26 października br. do premiera o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo wychowanków, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. „Rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich obywateli, także tych najmłodszych. Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu szkół częściowo tylko rozwiązują problem powstrzymania rozszerzania się epidemii koronawirusa, ponieważ pominięto przedszkola i klasy I-III w szkołach podstawowych” – czytamy m.in. w liście prezesa ZNP Sławomira Broniarza do szefa rządu.

Związek zwrócił się do szefa rząd o “niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo wychowanków, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty”. Chodzi o to, że “wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu szkół częściowo tylko rozwiązują problem powstrzymania rozszerzania się epidemii koronawirusa, ponieważ pominięto przedszkola i klasy I-III w szkołach podstawowych”.

ZNP: Zaliczyć nauczycieli do grupy specjalnego ryzyka

Od marca ZNP nieustannie upominał się u rządzących o sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji, o zapewnienie bezpieczeństwa, o należne nauczycielom wynagrodzenie i o przygotowanie szkół na drugą falę pandemii

KALENDARIUM

2 MARCA. Prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił się do społecznych inspektorów pracy o sprawdzenie, czy szkoły i placówki oświatowe są wyposażone w niezbędne środki czystości i czy zostały w nich przyjęte procedury dotyczące zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem.

12 MARCA. ZNP zaapelował do MEN o pilne zmiany w prawie, by ograniczyć do minimum obecność pracowników na terenie obiektów oświatowych oraz umożliwić nauczycielom prowadzenia zajęć online.

13 MARCA. W związku z brakiem reakcji MEN prezes ZNP wystąpił do premiera z wnioskiem o interwencję w tej sprawie i uregulowanie kwestii obecności pracowników w szkole i placówce w okresie zawieszenia zajęć.

17 MARCA. Po rozmowie prezesa ZNP z szefem MEN Dariuszem Piontkowskim minister edukacji zdementował informacje, jakoby nauczyciele mieli otrzymywać w okresie zdalnego kształcenia jedynie 60 proc. pensji.

18 MARCA. ZNP przygotował kompleksową opinię prawną dotyczącą wynagradzania nauczycieli w okresie zdalnego kształcenia i przysługujących im dodatków. To było pierwsze w kraju obszerne opracowanie na ten temat.

18 MARCA. ZNP w liście do MEN zaapelował o zapewnienie uczniom i nauczycielom komputerów oraz internetu do prowadzenia zdalnych lekcji.

20 MARCA. ZNP zainicjował akcję „Komputery dla szkół”, w której zwrócił się do firm i ludzi dobrej woli o przekazanie szkołom sprzętu komputerowego.

24 MARCA. List prezesa ZNP do premiera z apelem o zapewnienie wszystkim uczniom możliwości e-kształcenia, a nauczycielom – sprzętu i internetu niezbędnego do prowadzenia e-lekcji. Następnego dnia szef MEN zalecił dyrektorom, by wypożyczali nauczycielom sprzęt, który jest w szkołach.

25 MARCA. Apel ZNP do rządu o pilne uruchomienie bezpłatnego internetu dla uczniów oraz nauczycieli pracujących zdalnie. Tego dnia w całym kraju ruszyły obowiązkowe e-lekcje, w efekcie czego w wielu miejscach w kraju padł internet, a narzędzia do prowadzenia zdalnych lekcji przestały działać.

25 MARCA. W odpowiedzi na apel Związku o pomoc dla nauczycieli i uczniów Orange Polska zaoferowała uczniom, rodzicom i nauczycielom 200 GB internetu miesięcznie za 1 zł. Prezes Orange napisał w tej sprawie list do ZNP.

27 MARCA. Apel ZNP do ministra edukacji o rozwiązanie problemów z kształceniem online. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało przeznaczenie 180 mln zł na laptopy dla uczniów i nauczycieli.

30 MARCA. ZNP wezwał MEN do odwołania egzaminów zewnętrznych. Następnego dnia CKE zasygnalizował możliwość przesunięcia egzaminów.

1 KWIETNIA. W odpowiedzi na apel ZNP firma Google uruchomiła webinaria i konsultacje dla nauczycieli dotyczące prowadzenia e-lekcji.

2 KWIETNIA. ZNP przedstawił „5 zaniechań MEN” związanych z edukacją zdalną, w tym m.in. brak sprzętu w szkołach.

6 KWIETNIA. W odpowiedzi na apel ZNP firma UPC Polska udostępniła szerokopasmowe łącze internetowe dla 2 tys. nauczycieli. Wcześniej ofertę pomocy dla nauczycieli przedstawił także Microsoft.

7 KWIETNIA. ZNP przygotował opinię prawną wykazującą, że organy prowadzące nie mają prawa dowolnie zmieniać arkuszy organizacji i ograniczać nauczycielom wymiaru czasu pracy, a tym samym – wynagrodzenia. Na wniosek Związku kuratorzy oświaty w całym kraju podjęli interwencje w tej sprawie.

16 KWIETNIA. Wystąpienie ZNP do Głównego Inspektora Pracy w sprawie legalności wydawanych przez niektórych dyrektorów szkół regulaminów pracy zdalnej.

20 KWIETNIA. Apel ZNP do MEN o ustalenie zasad funkcjonowania oświaty po Świętach Wielkanocnych i stopniowego powrotu uczniów do szkoły. Następnego dnia premier zapowiedział ustalenie takiego planu do końca miesiąca.

28 KWIETNIA. Po apelach ze strony ZNP MEN potwierdziło, że nauczycielom należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Wystąpienie ZNP do premiera o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom po uruchomieniu zajęć opiekuńczych w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

29 KWIETNIA. MEN potwierdziło, że nauczycielowi za okres pracy zdalnej należy się dodatek funkcyjny i dodatek motywacyjny. Komunikat ministerstwa pojawił się na wniosek posłów Lewicy po interwencji ZNP.

30 KWIETNIA. Po interwencji ZNP i na wniosek posłów Lewicy Sejm wykreślił z projektu ustawy o kolejnej tzw. tarczy antykryzysowej przepis odbierający nauczycielom część tegorocznego urlopu wypoczynkowego.

5 MAJA. ZNP wystąpił do premiera o rezygnację z cięć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomysłów ograniczania czasu pracy świetlic i bibliotek szkolnych, a także likwidacji etatów nauczycielskich.

6 MAJA. Ankieta ZNP pokazująca, że 62 proc. nauczycieli otrzymało niższe wynagrodzenie w czasie zdalnego kształcenia. To pierwsze tego typu badanie. Związek wystąpił do MEN o uszczelnienie przepisów.

19 MAJA. Apel ZNP do premiera o zapewnienie nauczycielom i pracownikom szkół elementarnego bezpieczeństwa i sfinansowanie bezpłatnych, dobrowolnych testów na koronawirusa.

20 MAJA. Pismo ZNP do MEN w sprawie wynagrodzenia nauczycieli za tzw. konsultacje dla maturzystów.

29 MAJA. Kolejne unikalne badanie ZNP. Tym razem ankieta wykazała, że aż 36 proc. nauczycieli pracuje zdalnie między 40-60 godzin tygodniowo.

22 CZERWCA. Zarząd Główny ZNP przygotował i przekazał MEN cały pakiet rozwiązań mających poprawić zdalne kształcenie, gdyby szkoły miały do niego wrócić od nowego roku szkolnego.

24 CZERWCA. Apel ZNP do MEN o podjęcie współpracy przy tworzeniu scenariuszy funkcjonowania oświaty od września.

29 LIPCA. Prezes ZNP ostrzegł, że powrót dzieci do szkół 1 września „jest obarczony dużą dozą ryzyka”, szkoły nie są przygotowane na drugą falę pandemii, brakuje procedur gwarantujących bezpieczeństwo nauczycielom i uczniom, a także zasad ochrony nauczycieli w starszym wieku.

14 SIERPNIA. Rozmowy ZNP z MEN na temat gwarancji wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za pracę zdalną i hybrydową.

17 SIERPNIA. Po interwencji ZNP MEN i Ministerstwo Zdrowia rozpoczęły przekazywanie szkołom maseczek oraz płynu dezynfekcyjnego.

25 SIERPNIA. ZNP przedstawił premierowi 13 propozycji zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w szkołach i przedszkolach w nowym roku szkolnym w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

27 SIERPNIA. Po interwencji Związku MEN zareagowało w sprawie tzw. koronalojalek (oświadczeń o stanie zdrowia, do podpisywania których nakłaniani są niektórzy nauczyciele i pracownicy oświaty). Ministerstwo potwierdziło: „Wymaganie podpisywania takich oświadczeń jest bezprawne”.

31 SIERPNIA. W liście do premiera prezes ZNP zaprotestował przeciwko wprowadzaniu przez MEN różnych rozwiązań dotyczących pracy szkół w czasie pandemii bez jakichkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi.

14 WRZEŚNIA. ZNP zaalarmował, że sytuacja kadrowa w oświacie robi się poważna, a z zawodu w ostatnich miesiącach odeszły tysiące nauczycieli, także z powodu pogarszających się warunków sanitarnych w szkołach i placówkach.

30 WRZEŚNIA. ZNP wystąpił do ministra edukacji z ponownym wnioskiem dotyczącym rozszerzenia kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej.

1 PAŹDZIERNIKA. ZNP przeprowadził ankietę wśród nauczycieli w celu sprawdzenia, czy otrzymali należne im wrześniowe podwyżki, czy też może dotknęły ich oszczędności w następstwie kryzysu wywołanego pandemią.

2 PAŹDZIERNIKA. Związek pyta ZUS: Czy przebywający na kwarantannie nauczyciele mogą pracować zdalnie albo łączyć pracę stacjonarną ze zdalną?

6 PAŹDZIERNIKA. ZNP zaapelował do nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o skupienie się na problemach oświaty w dobie pandemii.

9 PAŹDZIERNIKA. W związku z brakiem reakcji MEN ZNP wezwał Ministerstwo Zdrowia do takiej zmiany przepisów, aby to dyrektorzy mogli decydować o przejściu szkół i placówek na edukację zdalną lub hybrydową.

12 PAŹDZIERNIKA. Kolejny rekordowy przyrost przypadków zakażenia koronawirusem. ZNP zażądał zapewnienia uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty bezpiecznych warunków pracy i nauki.

15 PAŹDZIERNIKA. ZNP przygotował poradnik na temat funkcjonowania rady pedagogicznej w czasie pandemii (dostępny na www.znp.edu.pl).

16 PAŹDZIERNIKA. ZNP zaprotestował przeciwko objęciu przez rząd edukacją zdalną lub hybrydową jedynie szkół średnich, bez zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i uczniom pozostałych szkół oraz placówek.

16 PAŹDZIERNIKA. ZNP przesłał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 20 postulatów, których spełnienie jest niezbędne do zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

21 PAŹDZIERNIKA. Podczas spotkania nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ze związkami zawodowymi prezes ZNP przekazał ministrowi 21 postulatów edukacyjnych w sprawie bezpiecznej nauki i pracy oraz wsparcia nauczycieli i uczniów podczas nauki zdalnej lub hybrydowej.

26 PAŹDZIERNIKA. Związek po raz kolejny zwrócił się do premiera o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo wychowanków, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. ZNP zaapelował także o zaliczenie nauczycieli do grupy specjalnego ryzyka.

Opracował Piotr Skura