Egzamin ósmoklasisty w czasie pandemii. CKE opublikowała wyniki

Język polski na 59 proc., a matematyka na 46 proc. – takie są wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przedstawione dziś przez CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zbiorcze wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie osiągnęli następujące średnie wyniki:
* język polski – 59 proc.
* matematyka – 46 proc., język angielski – 54 proc.
* język niemiecki – 45 proc.

– Za nami wszystkimi bardzo trudny czas, czas, gdy borykaliśmy się ze skutkami pandemii, która bardzo się odbiła na funkcjonowaniu systemu oświaty. Szkoły pracowały w systemie zdalnym – przypomniała Marzena Machałek, wiceminister edukacji.

– Od 11 marca pracowaliśmy w systemie zdalnym. Edukacja przeszła na zupełnie inny system, który w sytuacji klas ósmych nie odbił się negatywnie na wynikach egzaminu – dodała.

Jej zdaniem, procedury bezpieczeństwa “nie odbiły się na wynikach egzaminu”, a “uczniowie klas ósmych poradzili sobie podobnie, jak w zeszłym roku”.

Wiceszefowa MEN podziękowała dyrektorom za “sprawną organizację egzaminów” oraz nauczycielom za to, że pandemia “nie był to czas stracony, to był czas efektywny”.

– To nauczyciele pracowali z uczniami wspomagani bardzo mocno przez rodziców – stwierdziła wiceszefowa MEN. – Dziękujemy uczniom za ich odpowiedzialność, za to, że dobrze przygotowali się do egzaminu, dziękujemy rodzicom za wsparcie. Warto podkreślić rolę egzaminatorów, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w sprawdzanie egzaminów. W tych specyficznych warunkach wymagało to większej pracy – dodała.

– Uczniowie odebrali zaświadczenia, przekażą je do wybranych szkół – podkreślił wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Podziękował dyrektorom i nauczycielom, przed którymi kolejne ważne zadanie – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

– Egzamin ósmoklasisty był w tym roku przeprowadzony po raz drugi, natomiast termin był odmienny od terminów z roku ubiegłego. Termin główny egzaminu to 16-18 czerwca, termin dodatkowy to 7-9 lipca – przypomniał dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. – Wszystkie egzaminy przebiegły sprawnie i spokojnie. Przyłączam się do podziękowań dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców, a przede wszystkim dla uczniów, którzy mimo trudnych warunków poradzili sobie z wymaganiami, jakie przed nimi postawiono – dodał.

W porównaniu z arkuszem z egzaminu gimnazjalisty, ósmoklasiści mieli do rozwiązania dużo więcej zadań otwartych. – Zadania otwarte w dużo lepszym stopniu umożliwiają sprawdzenie tych umiejętności, które w podstawie programowej są wskazane jako umiejętności kluczowe, najważniejsze. W języku polskim jest to np. umiejętność argumentowania, czy umiejętności retoryczne. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, przedstawia cały tok rozumowania, uzupełnia zdania lub ich fragmenty, czy pisze tekst użytkowy w przypadku języka obcego – wyjaśnił dr Smolik.

– W tych zadaniach, co istotne, nie ma jedynej poprawnej odpowiedzi. Uczeń ma pełną dowolność, jeśli chodzi o formułowanie myśli, tego, co przekazuje, nie ma żadnego mitycznego klucza, w który trzeba się wstrzelić, aby uzyskać punkty. Egzaminatorzy korzystają z ogólnych wytycznych, które nazywamy “Zasadami oceniania”, aby ocenić wypowiedzi uczniów. Każde poprawne rozwiązanie, które spełnia warunki zadania, jest przez egzaminatorów ocenione pozytywnie – dodał.

Zadania otwarte mają jednak też wady. – Wprowadzają do oceny pewną dozę subiektywizmu związaną z oceną pracy przez egzaminatorów, która z kolei może rzutować na cechę egzaminów nazywaną rzetelnością. Udało nam się natomiast poprzez odpowiednią konstrukcję arkusza egzaminacyjnego osiągnąć sytuację, w której rzetelność egzaminów, czyli miara tego, na ile możemy ufać wynikom egzaminów, jest bardzo wysoka – ocenił dyrektor CKE. – Udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której zwiększenie liczby zadań otwartych nie doprowadziło do zmniejszenia rzetelności wyników uzyskanych z tych arkuszy – dodał.

Znacząca grupa uczniów osiągnęła w tym roku świetne rezultaty. Wyniki najwyższe, tj. od 90 proc. do 100 proc., uzyskało:
* język polski – 7 987 uczniów (2,3 proc. wszystkich)
* matematyka – 20 289 uczniów (5,9 proc.)
* język angielski – 56 310 uczniów (17,1 proc.)
* język niemiecki – 790 uczniów (6,1 proc.)

2 843 uczniów ze wszystkich przedmiotów otrzymało od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Uczennice osiągnęły wyraźnie lepsze wyniki z języka angielskiego (64 proc. do 54 proc.) oraz języka niemieckiego (47 proc. do 41 proc.). W przypadku matematyki wyniki chłopców i dziewcząt były takie same.

Na egzaminie z języków obcych i matematyki wyraźnie lepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze szkół w dużych i średnich miastach w porównaniu z placówkami na wsi i w małych miejscowościach.

– Podobnie jak w ubiegłym roku bardzo dobrze, jeśli chodzi o język polski, zostały opanowane umiejętności związane z odbiorem tekstu kultury i wykorzystaniem zawartych w nim informacji. Jeśli chodzi o matematykę, to uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami wymagającymi interpretacji informacji przedstawionych na grafach, wykresach i wykorzystania tych informacji do rozwiązania zadań. W języku angielskim uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstów pisanych – podsumował dyrektor CKE.

Z czym uczniowie mają największe problemy? – Jest grupa umiejętności, którą uczniowie opanowali słabiej. W przypadku języka polskiego i języków obcych nadal doskonalenia wymagają umiejętności związane z gramatyką języka. W przypadku matematyki trudność sprawiało uczniom zadanie wymagające uzasadniania tezy dotyczącej podanego wielokąta. Generalnie, wszystkie zadania sprawdzające umiejętności i wiadomości związanie z geometrią wypadają słabiej – ocenił dr Smolik.

Na podstawie tegorocznych wyników CKE przedstawiła najważniejsze rekomendacje dla nauczycieli.

Jeśli chodzi o język polski, to należy:
* przygotowywać uczniów do przeczytania lektury – „wprowadzać w świat” lektury; omawiając lekturę – zachęcać do poszukiwania odniesień w codziennym życiu, nawiązywania dialogu przeszłości z teraźniejszością
* pracować nad rozwojem słownictwa (bogactwem leksykalnym, poprawnością)

Jeśli chodzi o matematykę:
* przedstawiać różne sposoby rozwiązywania tego samego zadania
* włączać do lekcji zadania wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności z różnych działów matematyki

Jeśli chodzi o język obcy:
* kiedy to tylko możliwe – prowadzić lekcję w języku obcym; w każdej następnej klasie używać coraz więcej języka obcego jako języka, w którym prowadzona jest lekcja
* pracować nad rozwojem słownictwa (bogactwem leksykalnym, poprawnością)

Jeśli chodzi o wszystkie przedmioty:
* stosować pracę w parach, małych grupach
* zachęcać uczniów do podejmowania edukacyjnych wyzwań poprzez rozważne szukanie różnych możliwych rozwiązań, bez ryzyka poniesienia negatywnych konsekwencji

Co teraz? Do 4 sierpnia do godz. 15.00 wszyscy uczniowie powinni uzupełnić złożony już wniosek o przyjęcie do danej szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

– To zaświadczenie może zostać złożone albo w oryginale albo w poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej kopii albo jako dokument przesłany e-mailem w postaci skanu lub zdjęcia. Zachęcamy do sprawdzenia na stronie internetowej danej szkoły, w jakiej formie dokument ten ma być złożony – zaapelował dyrektor CKE.

Listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone 12 sierpnia, a od 13 do 18 sierpnia uczniowie będą mieli czas na to, by potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki poprzez złożenie w tej szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o egzaminie.

CKE przypomniała, że od 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie powiększony o obowiązkowy egzamin z przedmiotu dodatkowego do wyboru – biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. – Uczeń wybierze jeden z tych przedmiotów i przystąpi z niego do egzaminu. 1 września br. opublikujemy informatory o egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych. 18 grudnia br. udostępnimy przykładowe arkusze egzaminacyjne, a 20 grudnia 2021 r. przeprowadzimy próbny egzamin ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych – poinformował dr Smolik.

Więcej informacji na temat wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego – TUTAJ

(PS, GN)