Erasmus+: Nowy międzynarodowy projekt walki z antysemityzmem przez edukację

W poniedziałek wystartował nowy dwuletni projekt poświęcony walce z antysemityzmem w Europie przez edukację. Projekt będzie finansowany z programu Erasmus+ i realizowany przez UNESCO we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Celem jest wspieranie nauczycieli i wychowawców w zwalczaniu teorii spiskowych i antysemityzmu na zajęciach lekcyjnych.

Projekt pomoże również ocenić krajowe programy nauczania i jakość podręczników szkolnych w odniesieniu do antysemityzmu w Europie oraz poziom przygotowania nauczycieli. Ostatecznie opracowane zostaną zalecenia dla podmiotów kształtujących politykę na szczeblu krajowym i regionalnym.

W momencie inauguracji 11 państw oficjalnie potwierdziło swój udział. Są to Austria, Belgia (Walonia-Bruksela), Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy (Badenia-Wirtembergia i Szlezwik-Holsztyn), Rumunia, Słowenia i Włochy.

– Jesteśmy dumni z tego, że tak skuteczny projekt w dziedzinie walki z antysemityzmem przez edukację będzie finansowany z programu Erasmus+. Mamy pełne zaufanie, jeśli chodzi o fachową realizację programu przez UNESCO, jego organizacje partnerskie i zaangażowane państwa członkowskie UE. Musimy zadbać o to, aby każdy uczeń w Unii Europejskiej był w stanie właściwie zinterpretować antysemityzm, uprzedzenia, dezinformację, teorie spiskowe, akty nienawiści i dyskryminację – mówiła Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Projekt ma składać się z różnych działań, takich jak szkolenia bezpośrednie dla osób szkolących nauczycieli, podmiotów kształtujących politykę i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz webinaria tematyczne dla osób szkolących nauczycieli i wychowawców ze wszystkich państw członkowskich UE.

Rosnący antysemityzm jest niepokojącym zjawiskiem w Europie i na świecie. Z badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) wynika, że obecnie 89 proc. Żydów odczuwa nasilającą się nienawiść i dyskryminację w swoim kraju, a 44 proc. młodych Żydów w Europie doświadcza napastowania na tle antysemickim. Z badania wynika również, że 62 proc. Żydów widziało lub słyszało, że osoby niebędące Żydami sugerowały, że Holokaust jest mitem lub został wyolbrzymiony.

Ponadto z badania Eurobarometr dotyczącego postrzegania antysemityzmu wynika, że 53 proc. Europejczyków uważa, że negowanie Holokaustu jest problemem w ich kraju. W Unii Europejskiej nienawistne wypowiedzi będące aprobowaniem, negowaniem lub rażącym pomniejszaniem Holokaustu są zakazane na mocy decyzji ramowej Rady ws. zwalczania rasizmu i ksenofobii.

W 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego, której najważniejsze punkty to: zapobieganie wszelkim formom antysemityzmu i ich zwalczanie; ochrona i wspieranie życia żydowskiego w UE; edukacja, badania naukowe i pamięć o Holokauście.

(JK, GN)

21 marca obchodzimy coroczny dzień walki z dyskryminacją rasową