GUS: Liczba studentów systematycznie maleje. Niewielki wzrost zanotowano dopiero w tym roku akademickim

Jak podaje GUS, w porównaniu z rokiem akademickim 2010/11 liczba studentów w 2020/2021 r. zmniejszyła się o 34 proc. a liczba absolwentów o 41 proc. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1215,3 tys. osób, o 11,3 tys. więcej w stosunku do poprzedniego roku. W roku akademickim 2019/20 dyplom ukończenia studiów otrzymało 293,4 tys. absolwentów, o 20,4 tys. mniej niż w roku akademickim 2018/19.

W roku akademickim 2020/21 działalność prowadziło 349 uczelni, z tego 130 publicznych i 219 niepublicznych (w tym 10 prowadzonych przez organizacje wyznaniowe). W ostatnich latach liczba studentów systematycznie zmniejszała się (z 1841,3 tys. w roku akademickim 2010/11 do 1204,0 tys. w roku akademickim 2019/20), natomiast w roku akademickim 2020/21 nastąpił niewielki wzrost do 1215,3 tys. osób, w tym 69,8 proc. w uczelniach publicznych.

W roku akademickim 2020/21 kobiety stanowiły 58,0 proc. studiujących. Na studiach stacjonarnych studiowało 796,7 tys. osób (65,6 proc. studiujących), natomiast na studiach niestacjonarnych – 418,6 tys. osób. Studia pierwszego stopnia wybrało 62,7 proc. wszystkich studentów (761,6 tys. osób), podczas gdy na studiach drugiego stopnia kształciło się 22,9 proc. studentów, a na magisterskich jednolitych 14,1 proc.

Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: Biznes, administracja i prawo, na których studiowało 22,3% wszystkich studentów, Technika, przemysł, budownictwo (odpowiednio 14,8 proc.), Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja oraz Zdrowie i opieka społeczna (po 11,9 proc.)

Systematyczny spadek zaobserwowano również w odniesieniu do liczby absolwentów, których liczba zmniejszyła się z 497,5 tys. w roku akademickim 2010/11 do 293,4 tys. osób w roku akademickim 2019/20 (jedynie w roku akademickim 2016/17 zanotowano niewielki wzrost).

W roku akademickim 2019/20 studia ukończyło 293,4 tys. osób, w tym 185,6 tys. (63,2%) kobiet. Większość absolwentów (180,0 tys.) ukończyło jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia, natomiast 38,6% było absolwentami studiów drugiego stopnia. Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach zaliczanych do grup: Biznes, administracja i prawo (23,6%), Technika, przemysł, budownictwo (16,5%), Zdrowie i opieka społeczna (11,2%) oraz Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (10,6%).

Wśród 14,8 tys. absolwentów cudzoziemców najwięcej, tak jak w przypadku studentów, pochodziło z Ukrainy (51,7 proc.), Białorusi (8,7 proc.) i Indii (6,9 proc.). Ponad połowę absolwentów cudzoziemców stanowiły kobiety (55,3%). Studia stacjonarne ukończyło 65,5 proc. cudzoziemców, a najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach z grupy Biznes, administracja i prawo (34,3 proc. ogólnej liczby absolwentów cudzoziemców).

(JK, GN)

Fot: GUS

GUS policzył placówki, uczniów i nauczycieli

Tylko 12 proc. studentów z Europy Środkowej ocenia sytuację na rynku pracy jako dobrą. Najchętniej pracowaliby hybrydowo

Raport: Student za akademik płaci średnio od 450 zł do 1200 zł. Pomimo pandemii ceny poszybowały w górę