Harmonogram rekrutacji z podpisem ministra

Ministerstwo edukacji opublikowało ostateczną wersję harmonogramu rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021 dostosowaną do sytuacji epidemicznej w kraju

Harmonogram został dostosowany do nowego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
* od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

* od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować

Ponadto od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki można przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jak na razie okres ten został wyznaczony do 6 czerwca, ale MEN prawdopodobnie go wydłuży).

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rodzice i uczniowie będą mogli znaleźć wyniki postępowania rekrutacyjnego (list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) na stronie internetowej placówek oświatowych.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Taki obowiązek ciąży na osobach, które nie dostarczyły tych dokumentów w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat powinni poinformować o tym (wraz z podaniem przyczyny) dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Jeśli takie zaświadczenie lub orzeczenie nie wpłynie do 25 września 2020 r., będzie to równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dlatego w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Przypomnijmy:
* egzamin maturalny (bez egzaminu ustnego, z którego w tym roku zrezygnowano) zaplanowany jest na 8-29 czerwca
* egzamin ósmoklasisty ma się odbyć w dniach 16-18 czerwca
* egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ma się odbyć między 22 czerwca a 9 lipca
* egzamin zawodowy zaplanowany został na 17-28 sierpnia
* sesja poprawkowa egzaminu maturalnego (dla zdających, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu) ma się odbyć 8 września (wtorek)

Jeśli chodzi o egzamin maturalny, to:
Do 11 sierpnia:
* ogłoszone zostaną wyniki egzaminu maturalnego
* przekazane zostaną szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach
* zdający otrzymają świadectwa, aneksy i informacje o wynikach

Do 30 września:
* ogłoszone zostaną wyniki egzaminu maturalnego (po sesji poprawkowej)
* szkoły otrzymają świadectwa, aneksy i informacje o wynikach
* świadectwa, aneksy i informacje o wynikach trafią do zdających

Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to do 31 lipca:
* ogłoszone zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty
* szkoły otrzymają wyniki i zaświadczenia
* wyniki i zaświadczenia zostaną wydane zdającym

Jeśli chodzi o egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, to 31 sierpnia 2020 r.:
* ogłoszone zostaną wyniki egzaminu
* szkoły otrzymają świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Jeśli chodzi o egzamin zawodowy, to:
* 12 października 2020 r. przewidziano ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego
* 19 października 2020 r. – przekazanie certyfikatów i dyplomów zawodowych

Jak poinformowało MEN, w 2020 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzić ma co najmniej 2 nauczycieli, z tym, że co najmniej 1 nauczyciel musi być zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny (przewodniczący zespołu), a 1 nauczyciel – w innej szkole lub placówce.

W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

Do części ustnej egzaminu maturalnego przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy oblali egzamin ustny, będą mogli skorzystać ze swoistej “amnestii” – jeżeli zdali przedmioty obowiązkowe w części pisemnej na co najmniej 30 proc. oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, to – jak stwierdził minister edukacji Dariusz Piontkowski – “uznaje się, że zakończyli edukację”. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości.

W tym roku warto się postarać na maturze – absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, to jeśli będą chcieli poprawić wyniki w kolejnych latach, czeka ich konieczność przystąpienia do egzaminu ustnego z przedmiotów obowiązkowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej zostaną ogłoszone przez właściwych kuratorów oświaty.

(PS, GN)