Jakie obowiązki spoczną na pedagogach specjalnych w szkołach? MEiN przygotowało informację

Pedagog specjalny w ramach swoich obowiązków nie może prowadzić wyłącznie zajęć rewalidacyjnych z uczniami – ostrzegło ministerstwo edukacji w informacji na temat zatrudniania nauczycieli specjalistów w roku szkolnym 2022/2023

Od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych. W związku z tymi zmianami dookreślono wymagania kwalifikacyjne dla tej grupy nauczycieli. W nowelizacji Karty Nauczyciela z 12 maja br. uzupełniono katalog nauczycieli specjalistów o nauczycieli pedagogów specjalnych.

W efekcie, należy opisać zadania i obowiązki, jakie będą na nich spoczywały w ramach tygodniowego pensum.

Wszystko to znalazło się w nowelizacji rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych”.

Ministerstwo edukacji uważa, że zadania pedagogów specjalnych powinny uzupełnić zadania “realizowane przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych lub wychowanków oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym”.

Dziś ministerstwo edukacji opublikowało natomiast „Informacja dotycząca zatrudniania nauczycieli specjalistów w roku szkolnym 2022/2023”.

„Pedagog specjalny w ramach swoich obowiązków nie może prowadzić wyłącznie zajęć rewalidacyjnych z uczniami. Prowadzenie tych zajęć jest jednym z jego zadań realizowanych w ramach tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych” – czytamy w dokumencie.

Pedagog specjalny powinien bowiem realizować zadania opisane w przepisach:

* rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
* rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Co w ramach pensum zrealizuje pedagog specjalny? MEiN przedstawiło listę obowiązków

Jakie kwalifikacje można uznać za wystarczające do zatrudnienia danej osoby na stanowisku pedagoga specjalnego? Według MEiN, są to kwalifikacje w zakresie jednego z działów/specjalności pedagogiki specjalnej, z uwzględnieniem funkcjonującego różnego nazewnictwa (np. oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, rewalidacja, resocjalizacja, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika zdolnych i uzdolnionych, pedagogika korekcyjna, logopedia po studiach dających tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia).

Materiały MEiN na ten temat można znaleźć TUTAJ

Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny. Kto może nim zostać?

(PS, GN)