Łowienie talentów sportowych przez obowiązkowe testy dla dzieci i młodzieży – najnowszy projekt MEiN i MSiT

Coroczne obowiązkowe testy sportowe dla wszystkich uczniów od klasy IV wzwyż – na taki pomysł wpadli urzędnicy ministerstwa edukacji i ministerstwa sportu. W ten sposób mają być wyławiane „sportowe talenty”

W „Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” pojawiła się zapowiedź kolejnych zmian w podstawach programowych dla szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Nowelizacja rozporządzeń ma nałożyć na dzieci i młodzież obowiązek corocznego testowania swojej sprawności fizycznej. Wyniki uczniów znajdą się zaś w centralnej bazie danych.

„Zmiany polegają na wprowadzeniu mechanizmu monitorującego sprawność fizyczną uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia oraz dodaniu w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego – w części dotyczącej >>Warunki i sposób realizacji<< obowiązku przeprowadzania raz w ciągu roku szkolnego określonych testów sprawnościowych uczniów poszczególnych klas i wpisywania wyników tych testów do systemu teleinformatycznego >>Sportowe Talenty<< dostępnego pod adresem https://sportowetalenty.gov.pl/, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej” – czytamy w opisie do projektu jednego z rozporządzeń.

Analogiczne rozwiązanie ma dotyczyć uczniów szkół ponadpodstawowych – oni też mają przechodzić raz w roku obowiązkowe testy sprawnościowe, których wyniki trafią do bazy danych prowadzonej przez resort sportu.

Z opisu obu rozporządzeń możemy też się dowiedzieć, że „zmiana została przygotowana na wniosek i we współpracy
z Ministrem Sportu i Turystyki”.

Autorzy obu dokumentów niestety nie doprecyzowali, czy rodzice uczniów będą mogli np. nie zgodzić się na publikowanie wyników testów sprawnościowych ich dzieci w bazie danych i jak pomysł MSiT ma się do ochrony danych osobowych.

Program Sportowe Talenty to pilotażowa edycja projektu zainicjowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

„Od września 2022 r. program prowadzony jest przez nauczycieli w-f szkół województw opolskiego oraz lubelskiego z perspektywą jego rozszerzenia w roku szkolnym 2023/ 2024 na wszystkie 16 województw. Jego celem jest odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów wszystkich polskich szkół. Fundamentem programu jest narzędzie SportoweTalenty.pl. udostępnione nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji w-f” – czytamy w opisie programu.

Według MSiT, wyniki testów są zanonimizowane i „zostaną z czasem udostępnione klubom sportowym, które za pośrednictwem szkoły będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka”.

(PS, GN)