Matura 2023. Zakończyła się część egzaminów obowiązkowych. Teraz zdający mierzą się z przedmiotami dodatkowymi

Po maturach obowiązkowych przyszedł czas na przedmioty dodatkowe, zdawane na poziomie rozszerzonym. We wtorek abiturienci zmagają się z językiem angielskim. Od lat jest to jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Po południu odbędzie się egzamin z filozofii.

Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ok. 195,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Około 5,7 tys. tegorocznych absolwentów będzie zdawać egzamin z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

Filozofia należy do przedmiotów rzadko wybieranych przez abiturientów. Chęć zdawania z niej egzaminu zadeklarowało blisko 1790 tegorocznych absolwentów, czyli mniej niż pół procent.

Arkusze egzaminacyjne można znaleźć tutaj

W poniedziałek podczas obowiązkowego egzaminu z matematyki doszło do przecieku. – Ktoś znów publikował zdjęcia w trakcie egzaminu. Wiemy kto. Będziemy unieważniać egzamin zdającemu i całej sali – poinformował Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przypomnijmy, że abiturienci zdają egzamin w Formule 2023 (absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego) oraz w Formule 2015 (absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z ubiegłych lat). Wyniki matur poznamy 7 lipca.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru.

Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Część pisemna matury 2023 odbywa się od 4 do 23 maja, a część ustna – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Zgodnie z harmonogramem do końca tego tygodnia maturzystów czekają jeszcze następujące egzaminy:

>> 10 maja – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) o godzinie 9:00; język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie 14:00;

>> 11 maja – biologia (poziom rozszerzony) o godzinie 9:00; język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie 14:00;

>> 12 maja – matematyka  (poziom rozszerzony) o godzinie 9:00; język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie 14:00.

Pełny harmonogram tegorocznej matury znajduje się tutaj.

(JK, GN)

CKE opublikowała arkusze matury 2023 z matematyki. Jak poziom egzaminu oceniają zdający?