Matura w 2023 i 2024 – ważne informacje CKE

Aneksy do Informatorów o egzaminie maturalnym w 2023 i 2024 r. opublikowane zostaną 25 lutego br., a arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023 – 4 marca – poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

CKE zakończyła prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (chodzi o absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum). W związku z tym przedstawiła „harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023)”.

Zgodnie z harmonogramem:

* 25 lutego 2022 r. ogłoszone zostaną projekty aneksów do Informatorów, zawierające zmiany dotyczące m.in.
a) kształtu arkuszy maturalnych – liczby zadań, maksymalnej liczby punktów, rodzajów zadań itd.
b) listy struktur gramatycznych w przypadku egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
c) przykładowych zadań zawartych w Informatorach uznanych za wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych określony w projekcie (po prekonsultacjach)
Wszystko to pojawi się na stronie internetowej CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych

* 4 marca 2022 r. opublikowane zostaną (na stronie internetowej CKE i OKE) arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, zawierające zadania zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych. Materiały (arkusze egzaminacyjne, nagrania tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych w formacie mp3 oraz zasady oceniania) obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami

CKE podkreśliła, że arkusze pokazowe „nie powinny być wykorzystywane do przeprowadzania diagnozy stopnia przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzaminów próbnych), do którego będą przystępować za ponad rok (absolwenci LO) lub dwa lata (absolwenci technikum)”. Ze względu na tempo realizacji podstawy programowej młodzież po prostu nie będzie w stanie rozwiązać części zadań.

„Proponujemy zatem, aby arkusze pokazowe wykorzystać wyłącznie jako materiał poglądowy, służący zapoznaniu przyszłych maturzystów z formułą arkusza egzaminacyjnego, przeznaczony do wspólnego rozwiązania zadań w klasie lub w domu i w klasie, z jasno przekazaną informacją, które zadania wykraczają poza opracowany wcześniej materiał” – czytamy w komunikacie CKE.

Od października 2021 r. OKE prowadzą szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów oraz sesje doszkalające dla egzaminatorów matury w Formule 2023. Głównie chodzi o polonistów. Do stycznia br. przeszkolono ok. 800 nauczycieli tego przedmiotu. Do czerwca przeszkolone zostaną kolejne 6 tys. nauczycieli różnych przedmiotów. Szkolenia potrwają do marca 2023 r.

Już od 13 stycznia br. cyklicznie, co miesiąc, na stronie internetowej CKE oraz OKE publikowane będą materiały dodatkowe dla nauczycieli języka polskiego. „Materiały te będą dotyczyły kluczowych zagadnień związanych z egzaminem maturalnym z języka polskiego, w tym np. funkcjonalnego wykorzystania kontekstów w wypowiedzi pisemnej, określania poziomu argumentacji w wypowiedzi pisemnej, redagowania akapitów w wypowiedzi pisemnej, zakresu środków językowych w wypowiedzi pisemnej. Materiały będą zawierały krótkie omówienie teoretyczne, praktyczne wskazówki do wykorzystania na zajęciach (w tym scenariusze lekcji) oraz uczniowskie wypracowania do samodzielnej oceny przez nauczyciela (około tydzień po publikacji każdego materiału na tej samej stronie publikowana będzie ocena ekspertów z komentarzem, tak aby każdy nauczyciel mógł porównać swoją ocenę z oceną ekspercką” – wyjaśniła CKE.

Zainteresowane szkoły będą mogły od 28 do 30 września 2022 r. przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym. Szkoły na początku września otrzymają pakiet materiałów przygotowany przez OKE.

„Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole” – czytamy w komunikacie OKE.

Test diagnostyczny ma być dobrowolny i „powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym” i diagnostycznym. „Należy również mieć na względzie, że arkusze egzaminacyjne będą zawierały zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności, które nie były kształcone/doskonalone na lekcjach. Z tego względu Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów” – podkreśliła CKE.

Ponadto od 12 do 22 grudnia 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny pokazujący poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania próbnej matury zostanie udostępniony w listopadzie br. Wszystko ma się odbywać na podobnych zasadach jak test diagnostyczny we wrześniu 2022 r.

Więcej informacji na temat harmonogramu egzaminu maturalnego znajdziesz TUTAJ.

(PS, GN)