Resort Czarnka inicjuje „Program Wsparcia Edukacji”. Będzie wspierać m.in. wychowanie patriotyczne i sport

MEiN informuje, że przeznaczy 10 mln zł na ustanowiony przez ministra „Program Wsparcia Edukacji” skierowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze oświaty i wychowania. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2022 r.

Głównym celem programu jest jak czytamy „wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych: flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny”.

W dalszej kolejności jest mowa m.in. o włączaniu uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; formowaniu u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; wspieraniu systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych; promocji zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

Proponowane przez wnioskodawców działania powinny wpisywać się merytorycznie w jeden z trzech modułów: innowacyjna edukacja, edukacja patriotyczna, edukacja poprzez sport.

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego modułu i maksymalnie trzy wnioski w ramach całego programu.

Na moduł „Innowacyjna edukacja można uzyskać można dotację od 50 tys. do 250 tys. zł. Na „Edukację patriotyczną” – od 20 tys. do 250 tys. zł, a na „Edukację poprzez sport” od 20 tys. zł do 250 tys. zł. Nie może ona przekraczać 90 proc. kosztów realizacji projektu. Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc.

Nabór wniosków – za pomocą systemu elektronicznego: www.programyedukacyjne.mein.gov.pl. – rozpoczął się 11 lipca. Potrwa do 31 lipca 2022 r.

(JK, GN)

MEiN ogłosiło priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023