MEiN ogłosiło priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

Wspomaganie roli wychowawczej rodziny, wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zwiększanie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy oraz nauka języka łacińskiego – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Wynika to z dokumentu „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023”. Co roku – w czasie wakacji – szef resortu edukacji i nauki wydaje taki dokument, w którym przedstawia kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny.

W najnowszym dokumencie wskazano 9 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Oto one:

>> Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

>> Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

>> Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

>> Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

>> Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

>> Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

>> Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

>> Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

>> Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

W dokumencie wyznaczono również zakres kontroli prowadzonych przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego.

W przedszkolach, w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia – zarówno ogólnodostępnych jak i integracyjnych – kontrolowana będzie realizacja zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

W publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kontroli podlegać będzie zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

W szkołach ponadpodstawowych kontrolowana będzie realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego kontroli podlegać będzie organizacja i realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. W niepublicznych bursach i niepublicznych domach wczasów dziecięcych kontrolowana będzie organizacja ich pracy.

Cały dokument znajduje się tutaj

(JK, GN)

Priorytety Czarnka: Edukacja patriotyczna oraz “wrażliwość na prawdę i dobro”

Czarnek: Wychowanie do życia w rodzinie priorytetem w roku szkolnym 2021/2022