Priorytety Czarnka: Edukacja patriotyczna oraz „wrażliwość na prawdę i dobro”

Edukacja patriotyczna, zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz „wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro” – to tylko część z priorytetów wymienionych w dokumencie pt. „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022” podpisanym przez ministra edukacji Przemysława Czarnka

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, szef MEiN musi określić kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w kolejnych latach szkolnych.

Przemysław Czarnek określił sześć takich priorytetów:

* Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
* Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
* Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
* Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
* Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
* Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Czarnek: Wychowanie do życia w rodzinie priorytetem w roku szkolnym 2021/2022

Jednocześnie szef MEiN określił listę zadań dla kuratorów, którzy zrealizują je poprzez m.in. kontrole w szkołach i placówkach oświatowych.

W szkołach podstawowych takim zadaniem, które zostanie skontrolowane przez nadzór, stanie się „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”.

W niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej zostaną przeprowadzone kontrole dotyczące „Zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”.

W szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych kuratorzy zbadają „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

Dyrektorzy i pracownicy przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego mogą natomiast spodziewać się kontroli dotyczących „Organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”.

W szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe kuratorzy skontrolują „Organizację kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”. A we wszystkich publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – sposób „Przyjmowania do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”.

Dodatkowo w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022 zbadana zostanie „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.

Dokument MEiN jest dostępny TUTAJ

Czarnek zapowiada w wywiadzie „konserwatywną kontrrewolucję” w edukacji

MEiN uruchamia kursy kwalifikacyjne w zakresie wychowania do życia w rodzinie. “Konserwatywna kontrrewolucja” rusza?

ZNP w specjalnym liście do premiera zwraca się z wnioskiem “o podjęcie działań, których efektem będzie odwołanie ministra Czarnka”

(PS, GN)