MEiN opublikowało „roboczą wersję” projektu ws. kuratoriów. Prezes ZNP: To droga do ręcznego sterowania szkołami

„W związku z dużym zainteresowaniem projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zamieszczonym w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (UD228) na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informujemy, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem szczegółowych rozwiązań w tym zakresie” – podało MEiN na swojej stronie.

„Udostępniamy roboczą wersję projektu, nad którym trwają jeszcze prace. W związku z powyższym, projekt, który ostatecznie zostanie przekazany do uzgodnień i konsultacji może różnić się od tej wersji” – tłumaczy resort.

„Minister Czarnek odkrył karty. Projekt MEiN to droga do ręcznego sterowania szkołami” – napisał na Twitterze Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

W „roboczym projekcie” MEiN czytamy, że jeśli “dyrektor szkoły lub placówki nie zrealizuje zaleceń (kuratora – red.) w ostatecznym terminie, o którym mowa w ustępie 6b, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia”. W tym ustępie nie ma mowy, że organ prowadzący – zwykle samorząd – musi taki wniosek przyjąć.

Ale już dalej czytamy: “Organ prowadzący szkołę lub placówkę odwołuje dyrektora szkoły lub placówki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6c, i niezwłocznie informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny”.

“6f. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę nie odwoła dyrektora szkoły lub placówki w terminie, o którym mowa w ust. 6e, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6c.”.

Przypomnijmy, że w środę szef MEiN Przemysław Czarnek zarzucił opozycji manipulowanie informacjami na temat szczegółów projektu ustawy o kuratorach. Pytany o zmiany w nadzorze pedagogicznym, Czarnek pouczał, że należy mówić o faktach, bo „nigdzie nie jest napisane”, że kurator będzie wybierał lub odwoływał dyrektora szkoły. – Mamy w obiegu mnóstwo kłamstw. Mam wrażenie, że wielu krytyków nie czytało projektu ustawy – dodał.

„W projekcie Ustawy zamieszczonej na stronie MEiN są te zapisy a nawet pojawia się nowe uprawnienie dla ZUS (warto przeczytać). I kto tu manipuluje???” – komentuje na Twitterze Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Jakie to uprawnienie? ZUS będzie mógł pozyskiwać z SIO dane na temat nieobecności nauczycieli w pracy. Po co ZUS-owi te dane? W celu wykonania badań, prognoz lub opracowań na potrzeby własne lub na zlecenie ministra edukacji.

Oto proponowany przepis w pełnym brzmieniu: „Art. 66b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu umożliwienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzania analiz przyczyn nieobecności nauczycieli w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, w tym monitorowania przyczyn, skali oraz cykliczności nieobecności, a także przygotowywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby własne lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania badań, prognoz lub opracowań dotyczących nieobecności nauczycieli w pracy wskutek choroby, a także szacowania skutków finansowych zmian przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, pozyskuje z bazy danych SIO dane nauczyciela (…)”. Dalej ustawa wymienia w punktach dane osobowe nauczyciela, które ZUS będzie mógł pozyskać.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. w “Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” pojawiła się zapowiedź przedstawienia przez MEiN projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Celem tej inicjatywy jest – jak poinformowali autorzy – “wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania”.

W rzeczywistości, planowane przepisy mają podporządkować proces powoływania dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych kuratorom. Dyrektorzy mają też być skuteczniej kontrolowani przez nadzór pedagogiczni, a w razie zastrzeżeń do ich pracy – zawieszani lub odwoływani.

Pisaliśmy o tym obszernie w Głosie:

GN nr 24/16 czerwca 2021

„Robocza wersja” projektu MEiN znajduje się tutaj

(JK, GN)

Dyrektor szkoły pod butem kuratora? MEiN chce zmian w nadzorze pedagogicznym

Szef MEiN do oświatowych związków: wróćcie do rozmów… ”Jeśli nie, to będziemy reformować bez was”