MEN chce wiedzieć więcej o nauczycielach i uczniach

Ilu chłopców, a ile dziewczynek chodzi na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie? Informacje na ten temat już niedługo zacznie zbierać MEN. W SIO znajdą się też bardziej szczegółowe dane o nauczycielach

Ministerstwo edukacji przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO). MEN chce zebrać dodatkowe informacje na temat uczniów i nauczycieli.

SIO będzie więc dodatkowo zbierał dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, według klas, do których uczniowie uczęszczają oraz płci. Dyrektor wprowadzi do systemu informacje na ten temat najpóźniej do 7 czerwca danego roku według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane.

W SIO znajdą się też informacje o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej (według klasy, do której uczęszczają). W tym przypadku dyrektor wypełni SIO do 10 października według stanu za poprzedni rok szkolny.

SIO zbierze też opinie w sprawie u dzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego lub osoby, która ukończyła szkołę podstawową, niemającą 15 lat, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. Jak również dane o liczbie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W katalogu danych dotyczących nauczycieli znajdą się informacje na temat uzyskania przez nauczycieli negatywnej oceny pracy oraz cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole.

MEN chce zbierać także inne dane na temat nauczycieli:
* zwolnienia od pracy udzielanego w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, pogrzebu najbliższych, a także ślubu dziecka pracownika
* zwolnienia od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14
* zwolnienia w związku z urlopem szkoleniowym
* niezdolności do pracy powyżej 33 dni
* szkoleń branżowych realizowanych przez nauczycieli zawodu w trzyletnich cyklach w wymiarze 40 godzin w cyklu

Zmienią się niektóre terminy przekazywania danych do SIO. Obecnie dane dziedzinowe dotyczące powierzchni gruntów, obiektów budowlanych oraz pomieszczeń szkoły, jak również dane dziedzinowe dotyczące spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego w szkole obwodowej są przekazywane do SIO w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym. Zgodnie z projektem, dane dotyczące powierzchni gruntów oraz szkolnych obiektów budowlanych, jak również pomieszczeń szkoły będą przekazywane do 10 stycznia według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego. Dane dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego zostaną wprowadzone w terminie do 10 października według stanu na koniec III kwartału.

(PS, GN)