MEN chce zmienić Kartę. Co znajdzie się w projekcie?

Zmiany w przepisach dotyczących postępowań dyscyplinarnych znajdą się w projekcie Karty Nauczyciela, którym Sejm ma się zająć jeszcze w tym kwartale. MEN wpisał projekt nowelizacji Karty do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Ustawa ma zostać rozpatrzona przez parlament jeszcze w drugim kwartale br., czyli do końca czerwca br.

„Celem niniejszej nowelizacji jest w szczególności udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w tym rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw” – czytamy w opisie projektu.

Przypomnijmy – problem pojawił się po ostatniej, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. nowelizacji KN. Sejm wprowadził do Karty rozwiązania pozwalające karać nauczycieli dyscyplinarnie za uchybienia przeciwko porządkowi pracy określonymi w art. 108 Kodeksu pracy. Chodzi o drobne uchybienia przeciwko organizacji pracy, przepisom bezpieczeństwa i higieny, przepisom przeciwpożarowym itp. Od 1 września ub.r. nauczyciel może otrzymać za nie dyscyplinarkę, jeśli przy tej okazji zostało naruszone „dobro dziecko”. Przy czym pojęcie „dobra dziecka” nie zostało nigdzie zdefiniowane, w efekcie czego dyrektorzy zaczęli kierować do rzeczników dyscyplinarnych sprawy, które normalnie rozstrzygano na poziomie zakładu pracy.

W lutym br. podczas ostatniego przed pandemią spotkania MEN-owskiego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, doszło do porozumienia ministerstwa ze związkami zawodowymi. – Ustaliliśmy, że potrzebna jest szybka nowelizacja przepisów w niektórych fragmentach ustawy. Zwłaszcza tam, gdzie dyrektor zobowiązany jest do zgłoszenia w ciągu trzech dni do rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zgadzamy się co do tego, że taką nowelizację trzeba przeprowadzić szybko – ogłosił 26 lutego br. minister edukacji Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem, okres, w którym dyrektor powinien przesłać sprawę rzecznikowi, należy wydłużyć do 14 dni. – Jeżeli już, to prawdopodobnie taką wersję będziemy proponowali. W domyśle dając dyrektorowi czas na to, by spróbował wyjaśnić, czy dane zdarzenie naprawdę miało miejsce i czy w ogóle jest zasadne, żeby zgłaszać dane zdarzenie do rzecznika dyscyplinarnego – wyjaśnił szef MEN.

Dziś ministerstwo podkreśla, że „zmiany te są odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych, które podnoszą konieczność modyfikacji m.in. rozwiązania dotyczącego powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne”.

Zgodnie z zapowiedziami MEN, termin zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka ma zostać wydłużony – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ministra Piontkowskiego – do 14 dni. MEN chce jednocześnie doprecyzować, w jakich przypadkach takiego zawiadomienia nie trzeba będzie składać.

Nowelizacja ma ponadto określić termin na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmienić okres, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Doprecyzowane też zostaną przepisy dotyczące zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

MEN chce przy okazji nowelizacji zmienić szereg innych rzeczy, jak choćby sposób wykorzystywania środków na dofinansowanie doskonalenie zawodowego nauczycieli w budżetach organów prowadzących. Chodzi o umożliwienie wykorzystania tych środków „w sposób uwzględniający specyfikę doskonalenia zawodowego nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych, zatrudnionych w szkołach artystycznych”.

Co jeszcze znajdzie się w projekcie?
* zmiany w zadaniach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – umożliwienie CKE prowadzenie na zlecenie MEN badań dotyczących egzaminów zewnętrznych, a także uregulowanie przeprowadzania testów diagnostycznych mierzacych poziom przygotowania zdających do egzaminów zewnętrznych. MEN chce też umożliwić CKE publikowanie listy jawnych zadań egzaminacyjnych z ustnej matury z języka polskiego (od egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023).
* umożliwienie okręgowym komisjom egzaminacyjnym przeprowadzania analiz oraz testów diagnostycznych
* zwiększenie nadzoru dyrektora CKE nad OKE poprzez możliwość zlecania OkE przeprowadzanie badań dotyczących egzaminów zewnętrznych
* wykreślenie przepisu dotyczącego informowania (przez nauczycieli szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej) słuchaczy o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
* umożliwienie MEN „zlecania Instytutowi Badań Edukacyjnych wykonania zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym wynikających z ich statutowej działalności, zobowiązań krajowych i międzynarodowych ministra oraz ze środków pochodzących z programów Unii Europejskiej, po uprzednim zapewnieniu na ich realizację środków finansowych wyłonionych z części budżetu państwa w zakresie dyspozycji ministra”
* umożliwienie MEN zlecania m.in. szkołom wyższym i towarzystwom naukowym „działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w systemie oświaty”
* rozwój platformy epodreczniki.pl, tak by można było za jej pośrednictwem prowadzić m.in. zdalne lekcje

(PS, GN)