MEN już nie chce, by szkoły mogły uczyć w sobotę

Ministerstwo edukacji wyrzuciło z jednego z rozporządzeń przepis umożliwiający szkołom pracę przez sześć dni w tygodniu. Przed koniecznością organizacji zajęć także w soboty ostrzegały niektóre samorządy. To jeden z efektów reformy Anny Zalewskiej

Szefowa MEN podpisała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy możliwości organizacji kształcenia w szkołach nie przez 5, ale przez 6 dni w tygodniu.

W pierwszej wersji rozporządzenia opublikowanej jeszcze w grudniu 2018 r. MEN wpisało do projektu rozwiązania już od lat stosowane w oświacie w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. To znaczy – szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości, oznaczający stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, wynosiłby co najmniej 2, mogłyby prowadzić zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować – w zależności od pory roku – przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decyzje w tych sprawach mieliby podejmować dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została utworzona i rady pedagogicznej. W pozostałych typach szkół o organizacji tygodnia pracy decydowaliby dyrektorzy po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, natomiast w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, organizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy z innymi podmiotami – także w porozumieniu z tymi podmiotami. Dyrektorzy szkół informowaliby przed rozpoczęciem ferii letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców o organizacji tygodnia pracy.

Gdy jednak niektóre samorządy zaczęły ostrzegać, iż w efekcie tzw. podwójnego rocznika trzeba będzie organizować uczniom szkół średnich naukę także w soboty, ministerstwo edukacji zmieniło zdanie.

Ostatecznie podpisane rozporządzenie nie daje już szkołom możliwości organizacji zajęć w soboty. „Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, w których kształcenie odbywa się w formie dziennej, są realizowane przez 5 dni w tygodniu” – czytamy w rozporządzeniu.

Od tej zasady wprowadzono dwa wyjątki. Dyrektor branżowej szkoły I stopnia funkcjonującej w MOW-ie, MOS-ie, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich będzie mógł – za zgodą rady pedagogicznej – zdecydować, że kształcenie uczniów, którym skrócono okres nauki w tej szkole, odbywa się przez 6 dni w tygodniu. Drugi wyjątek dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w formie dziennej organizujących praktyczną naukę zawodu poza szkołą. Dyrektor takiej placówki może – po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady rodziców oraz w porozumieniu z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu – zdecydować, że kształcenie tych uczniów odbywa się przez 6 dni w tygodniu.

14 lutego 2019 r. minister Zalewska podpisała też nowelizację wspomnianego już rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, które też umożliwiało szkołom prowadzenie kształcenia w soboty. Z dokumentu wyrzucono przepis dający dyrektorom prawo do zorganizowania nauki nie w 5, ale 6 dni w tygodniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wprowadza też inne rozwiązania. Jedno z nich umożliwia stworzenie oddziału integracyjnego, w którym liczba dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami w trakcie roku szkolnego przekroczy maksymalną liczbę wskazaną w przepisach, czyli 5. „Rozwiązanie to dotyczy sytuacji, w której dziecko lub uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. W związku z tym możliwe będzie funkcjonowanie oddziału integracyjnego, za zgodą rodziców dzieci lub uczniów uczęszczających do tego oddziału oraz za zgodą organu prowadzącego, gdy liczba dzieci lub uczniów niepełnosprawnych w oddziale zwiększy się nie więcej niż o 2 uczniów” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia. Taki oddział będzie mógł funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów z niepełnosprawnością w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Podpisany przez Annę Zalewską dokument uregulował ponadto kwestie organizowania nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z zachowaniem zasady niełączenia klas z różnych etapów
edukacyjnych w szkole podstawowej specjalnej i szkole ponadpodstawowej specjalnej. Ponadto, warunkiem utworzenia takiej klasy jest zachowanie maksymalnej liczby uczniów w klasie, z uwzględnieniem rodzajów ich dysfunkcji.

Rozporządzenie wprowadza też zmianę terminu zatwierdzania przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole zmian wprowadzonych do arkusza organizacji szkoły lub przedszkola – z 7 dni na 7 dni roboczych. Takie rozwiązanie
ujednolica wszystkie terminy przewidziane w rozporządzeniu, które są określane jako dni robocze.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2019 r.

(PS, GN)