MEN: Kształcenie zdalne do 7 czerwca

Szkoły mają prowadzić kształcenie na odległość do 7 czerwca. Jednocześnie otworzą swoje drzwi dla uczniów najmłodszych, a starszym umożliwią realizację praktyk. MEN chce, by szkoły przygotowały się do działalności w okresie wakacji

Tak zakłada opublikowana dziś przez MEN nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 25 maja 2020 r. do szkół wrócą uczniowie klas I-III. Jednak nic na siłę. Od 25 maja do 7 czerwca rodzice będą mogli zdecydować o „nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III”. Podobne prawo przysługuje rodzicom dzieci w przedszkolach.

Co jeszcze znalazło się w rozporządzeniu?
* od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
* od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
* od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia;
* od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji stażu uczniowskiego przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
* od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;”,
* od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
* od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
* od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji

Generalnie jednak, „w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty (…) są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Według MEN, organizacja m.in. konsultacji ma… pomóc w walce z depresją u uczniów. „Potrzeba organizowania zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów w celu udzielenia wsparcia rodzicom jest podstawą dla wznowienia pracy placówek oświatowo-wychowawczych. Zajęcia w tych placówkach odbywają na zasadach dobrowolności i wiele z nich można zorganizować w małych grupach, co pozwala na zachowanie niezbędnych zasad ostrożności podczas ich odbywania. Możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów może być bardzo dobrym sposobem na łagodzenie napięcia emocjonalnego związanego z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną oraz na przeciwdziałanie nasilaniu się stanów depresyjnych u dzieci i młodzieży” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Według MEN, szkoły mają przygotować się do pracy w wakacje. „Placówki te będą mogły także przygotować się do zaoferowania uczniom bezpiecznych zajęć w okresie ferii letnich, które wiele osób spędzi w tym roku w miejscu stałego zamieszkania” – podkreślono w dokumencie.

Rozporządzenie można znaleźć TUTAJ.

(PS, GN)