MEN: Łacina od I klasy liceum i technikum

Nauczyciele mogą już zapoznać się z nową podstawą programową z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie podstawowym, która będzie obowiązywała od 1 września 2020 r. Przedmiot ten – jako jeden z czterech do wyborów – będzie realizowany w klasie I

Do tej pory przedmiot język łaciński i kultura antyczna mogła być realizowana w szkołach średnich – liceach i technikach – tylko jako przedmiot w zakresie rozszerzonym. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania, od roku szkolnego 2020/2021 w liceach i technikach dyrektor będzie mógł wyznaczyć jeden przedmiot z puli przedmiotów dodatkowych, który będzie realizowany w klasie I w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Chodzi o następujące przedmioty: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

MEN przygotowało więc projekt zmian w podstawie programowej, zgodnie z którymi łacina z kulturą antyczną będą wykładane nie tylko na poziomie rozszerzonym, ale też na poziomie podstawowym – właśnie w klasie I. Nauczyciele mogą poznać wymagania ogólne oraz treści nauczania – wymagania szczegółowe dla tego przedmiotu. Uzupełniono też opis warunków i sposobów realizacji podstawy programowej z języka łacińskiego i kultury antycznej.

“Mając na względzie ustalony w ramowych planach nauczania wymiar godzin tych zajęć, celem proponowanej podstawy programowej jest wyposażenie uczniów w narzędzia do czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich. Celem zajęć jest również pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień” – czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian w podstawie programowej.

W opinii urzędników MEN, język łaciński jest pewnym kodem, którym “elity europejskie posługiwały się przez stulecia”.

Jak zapewnia ministerstwo edukacji, “proponowana podstawa programowa zaleca kształcenie przede wszystkim umiejętności, a nie przekazywanie wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej. Uczniowie mają zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, nie zaś umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej”.

(PS, GN)