MEN wyznaczyło priorytety swojej polityki w następnym roku szkolnym. Wśród nich “wychowanie do wartości”

Wdrażanie nowej podstawy programowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz “wychowanie do wartości” – to główne kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 wyznaczone przez MEN

Ministerstwo edukacji jak co roku przedstawiło swoje priorytety na nadchodzący rok szkolny. Taki obowiązek nakłada na MEN ustawa – Prawo oświatowe.

Resort Dariusza Piontkowskiego wyznaczył sobie pięć głównych kierunków:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

W związku z tymi priorytetami kuratorzy otrzymają następujące zadania do realizacji (w toku kontroli):
a) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
− „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
b) w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
− „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
c) w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych:
− „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
d) w szkołach ponadpodstawowych:
− „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;
e) w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
− „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
f) w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
− „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

Dodatkowo, w zakresie ewaluacji problemowych (to 60 proc. wszystkich ewaluacji w roku szkolnym), kuratorzy zbadają w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych współpracę tych placówek ze środowiskiem lokalnym “na rzecz wzajemnego rozwoju” a także to, czy “zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”.
W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie wymagań – ewaluacje mają dotyczyć następujących tematów:
− „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
− „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
W poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w zakresie wymagań:
− „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
− „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
W specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań:
− „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
− „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”;
W szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – w zakresie wymagań:
− „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
− „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

W zakresie monitorowania we wszystkich typach szkół kuratorzy zajmą się następującym tematem:
„Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”
W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych:
− „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”;
W przedszkolach:
− „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;
W branżowej szkole II stopnia:
− „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”;
We wszystkich typach szkół:
− „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

(PS, GN)