MNiSW: Nie będzie rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przewiduje wydania rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października 2020 r. Dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące od 25 maja traci moc 30 września. MNiSW przygotowało natomiast rekomendacje, które mogą być podstawą do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni.

„Przed nami nowy rok akademicki. Zależy nam na stworzeniu warunków bezpiecznego powrotu studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych na uczelnie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Bezpieczeństwo i jakość nauczania stawiamy na pierwszym miejscu” – czytamy w komunikacie MNiSW.

 „Uczelnie powinny dokonać przeglądu przepisów regulujących zasady organizacji oraz bezpieczeństwa kształcenia i pracy w uczelni. Przepisy powinny umożliwiać posiedzenia oraz podejmowanie uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez gremia wewnętrzne” – wskazuje resort.

„Uczelnie powinny rozstrzygnąć, czy w regulaminie pracy wprowadzą możliwość kierowania pracowników na pracę zdalną. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło prace nad zmianą przepisów, która umożliwi uczelniom realizację zajęć, gdy podejmą decyzje o prowadzeniu części kształcenia na odległość” – informuje resort.

Kierownictwo MNiSW przekonuje, że zmiana przepisów umożliwi:

>> prowadzenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęć na studiach na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów,

>> niewliczanie liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych na odległość (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) do maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonej w rozporządzeniu w sprawie studiów.

(JK, GN)

Uniwersytet Warszawski ogłosił, że zajęcia w semestrze zimowym odbędą się zdalnie. Resort nauki rekomenduje model hybrydowy