Na co mogą liczyć uczniowie poszkodowani w efekcie kataklizmu?

5 milionów złotych rocznie – tyle ma wynieść rządowa pomoc dla uczniów dotkniętych kataklizmem.

Rząd przyjął trzyletni program „pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021”. Chodzi o pomoc dla uczniów, którzy ucierpieli w efekcie wystąpienia nagłych tzw. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – powodzi, opadów, huraganów itp. Na wsparcie mogą liczyć dzieci objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniowie wszystkich typów szkół, realizujących naukę w formie dziennej.

Aby dziecko mogło liczyć na pomoc, jego rodzina musi wcześniej otrzymać zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł, a w przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych – w wysokości powyżej 3 tys. zł.

Rząd przewiduje następujące formy pomocy:
• zasiłek 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 3 tys. zł.
• zasiłek 1 000 zł – w przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł.
• wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne
• zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne w miejscu zamieszkania.

Informacje o warunkach otrzymania pomocy rodzice mogą uzyskać w urzędach gminy. Zasiłek losowy dostanie każde dziecko i każdy uczeń uprawniony do tej formy pomocy.

Wniosek o wyjazd albo zajęcia należy złożyć w urzędzie gminy. Warunkiem otrzymania pomocy, w wymienionych formach, jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie powyżej 3 tys. zł.

(PS, GN)